Datum: 06-08-2020 - 03:49
23
nov
'15

Resultaten onderzoek bekend over de toekomst van sportpark De Boekhorst en De Schelft.

In de commissievergadering van woensdag 2 december krijgt het onderwerp 'de toekomst van sportpark De Boekhorst en De Schelft' een vervolg. Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een aantal onderzoeken laten uitvoeren. Aan het bureau Bremen Bouwadviseurs...

werd de opdracht gegeven om:
1. inzicht te verschaffen in welk onderhoud er noodzakelijkerwijs uitgevoerd dient te worden om het complex tot en met 2023 (contractstermijn) in stand te houden. Daarbij staat veiligheid voorop.
2. te kijken naar mogelijke renovatie van het totale complex De Schelft en inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en in te schatten kosten.
3. een nieuwbouwvariant uit te werken voor zowel een zwembad als sporthal en een combinatie hiervan, waarbij inzicht wordt gegeven in de kosten.

Uit de rapportage kan worden geconcludeerd dat de huidige bouwkundige en installatietechnische staat van De Schelft een redelijke onderhoudstoestand heeft. Geconcludeerd kan worden dat tot 2023, passend binnen de beschikbare middelen De Schelft in stand kan worden gehouden. Met het begrip instandhouden wordt bedoeld om het huidige pand met minimale investeringen functioneel te onderhouden, waarbij de veiligheid voorop staat.

Anderzijds wordt in de rapportage ingegaan op de mogelijkheid tot renovatie van het complex De Schelft. Daarbij wordt uitgegaan van een verlenging van de levensduur van het complex met 20 jaar, dus tot 2043. Daarbij is onderzocht welke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen er mogelijk zijn om het complex energiezuiniger en moderner te maken. De kosten voor de renovatie van het zwembad en de sporthal zullen dan minimaal 3 miljoen euro gaan bedragen.

Tevens is in de rapportage een raming gemaakt voor een nieuwbouwvariant van De Schelft in zijn huidige vorm. Een nieuw zwembad gaat 6,5 miljoen euro (ex btw) kosten en een nieuwe sporthal met horeca en die ook geschikt is voor evenementen moet 5,2 miljoen euro (ex btw) op tafel worden gelegd. Alle in de rapportage genoemde kosten zijn investeringskosten. Hierbij is nog geen rekening gehouden met kosten zoals voorbereiding, toezicht, beheer en exploitatiekosten.

Optisport is beheerder en exploitant van De Schelft en heeft hiertoe een contract met de gemeente dat loopt t/m 31 december 2023. Optisport exploiteert in De Schelft ook het zwembad, de horeca en een fitnessvoorziening (Optisport Health Club). In de begroting is jaarlijks voor het totale complex van De Schelft een exploitatie-bijdrage opgenomen van € 225.000.

Tevens is aan het bureau Kragten de opdracht gegeven om een behoefteanalyse uit te voeren voor de gebruikers van de locatie De Boekhorst en locatie De Schelft. Om een goed beeld te krijgen wat de behoeften zijn van de verschillende verenigingen op de Boekhorst en in De Schelft heeft het bureau ervoor gekozen om met al die verenigingen in gesprek te gaan.

Hierdoor is niet alleen de cijfermatige informatie over de vereniging naar voren gekomen, maar is ook inzicht gegeven in de achtergrond van de verenigingen. Hiermee kan er een totaalbeeld worden gevormd over de verenigingen, de activiteiten en de ruimtebehoefte om als vereniging te kunnen blijven functioneren.

Op basis van de gesprekken en de huidige bezetting is door bureau Kragten de volgende conclusie getrokken:
- Op basis van zowel de door de vereniging aangegeven en de berekende behoefte zijn er mogelijkheden om voorzieningen te maken die door meerdere partijen gebruikt kunnen worden.
- Gelet op het aantal uren waarin de gehele sporthal wordt gebruikt, kan door spreiding in de gebruikerstijden een kleinere hal, wel met de benodigde wedstrijdmaten voor de huidige sporten, beter geëxploiteerd worden.
- De sporthal wordt met betrekking tot omvang maximaal gebruikt bij evenementen. Dit zijn veelal activiteiten die niet aan sport gerelateerd zijn.
- De mogelijkheden voor gedeeld gebruik bevinden zich zowel onderling bij de gebruikers per locatie, maar ook tussen beide locaties. Er is voldoende overlap geconstateerd.
- De verenigingen hebben een reëel beeld van de benodigde voorzieningen.
- Enkele verenigingen (Carnavalsvereniging de Kaninefaaten en Oranjevereniging) hebben een faciliteit met een grote omvang nodig maar gebruiken deze enkele malen per jaar.
- Er zijn diverse verenigingen waarvan de toekomst onzeker is, gezien het beperkt aantal leden.
- Verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen en zijn over het algemeen niet plaatsgebonden (staan open voor een andere locatie). Uitzondering hierop is de carnavalsvereniging; deze partij geeft een voorkeur voor de huidige voorziening aan.
- De verenigingen staan open voor ontwikkelingen, echter het behoud van een eigen identiteit wordt als essentieel voor de vereniging ervaren.
- Diverse sportverenigingen hebben aangegeven een meerwaarde te zien in een breder sportaanbod op één locatie.
- Door de verenigingen wordt de combinatie van sport- en cultuurverenigingen op één locatie gezien als goede mogelijkheid maar een directe meerwaarde voor de eigen vereniging wordt hierbij niet gezien.
- De informatie verkregen van de verenigingen biedt meer dan alleen input voor de behoeftebepaling. De informatie is weergegeven in de verslagen en is in het bezit van de gemeente Noordwijkerhout.
- Alleen op basis van het gebruik door de huidige gebruikers/activiteiten zullen de sporthal, de theaterzaal en het zwembad geen sluitende exploitatie kunnen verwezenlijken zonder buitenproportionele vergoedingen te vragen.
- De meeste, niet sportgerelateerde verenigingen hebben voor hun wekelijkse activiteiten behoefte aan een breed inzetbare, functionele en aantrekkelijke ruimte.

Aan de hand van de uitkomsten van de commissievergadering van 2 december en de beschikbare rapportages zal aan de gemeenteraad in een volgende raadsvergadering (1e kwartaal 2016) een uitgangspuntennotitie met kostenindicatie en plan van aanpak voor het verdere proces ter vaststelling worden aangeboden.

Foto BON.