Datum: 26-03-2023 - 15:06
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!
Klik hier voor alle (weekend)acties!

 

06
nov
'15

Druk bezochte kick-off 'nieuwe centrumvisie' voor Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout heeft onlangs aangegeven om de komende tijd met haar bewoners en ondernemers een nieuwe centrumvisie op te stellen. Deze visie is bedoeld om tot afspraken te komen over bijvoorbeeld aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van...

straten en hof rond de Witte Kerk, terrassen, verkeer in het centrum en over de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het centrum. 

Afgelopen donderdagavond vond in de toneelzaal van De Schelft de kick-off plaats van de route die gevolgd gaat worden om uiteindelijk te komen tot een nieuw, mooi en aantrekkelijk centrum voor alle Noordwijkerhouters en haar bezoekers.

De avond werd gepresenteerd door Esther Holster die in het voortraject meegeholpen heeft in de organisatie van deze avond. Wethouder De Jong en Joeri Stork, van het door de gemeente ingehuurde bureau om het onderzoek te gaan doen, heten iedereen welkom en gaven een korte uitleg aan de ongeveer 100 bezoekers van deze avond.

Als eerste werden de uitkomsten gepresenteerd van een algemene vragenlijst over hoe de inwoners denken over het centrum van onze gemeente. Deze vragenlijst kon men invullen tot 1 november en via www.noordwijkerhout.nl/centrumvisie kunt deze in het geheel bekijken.

Daarna werd in verschillende groepen en rondes de diverse onderwerpen besproken en kon men op flipovers aangeven wat er veranderd zou moeten. Op het eind van de avond was te zien dat het overgrote deel van de uitkomsten wel overeen kwam met de uitkomsten die u kunt terugvinden bij de vragenlijsten.

Deze uitkomsten en aanbevelingen zullen nog worden aangevuld met uitkomsten van de vragenlijst die nog uitgedeeld gaat worden aan het onlangs in het leven geroepen burgerpanel. Hiermee hoopt de gemeente dat de totstandkoming en uitvoering van de centrumvisie zo breed mogelijk gedragen gaat worden.

Uiteindelijk hebben dan rond de 1000 inwoners hun mening gegeven die zal worden meegenomen om te komen tot een nieuwe centrumvisie. In november, december en januari komen er vervolgbijeenkomsten in kleine werkgroepen en een klankbordgroep.

Daarin worden diverse thema’s nader uitgewerkt of besproken. Als afsluiting komt er een inloopavond voor belangstellenden met belangrijkste resultaten en concept centrumvisie op kaarten. De centrumvisie zal naar verwachting in het voorjaar 2016 te vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Doel centrumvisie Gemeente Noordwijkerhout.

Het doel is om te komen tot een vitaal en flexibel kernwinkelgebied met een afgewogen mix van voorzieningen. Deze moeten passen bij de grootte van Noordwijkerhout en bij de vraag van consumenten. De visie moet kansen bieden voor ondernemerschap en werkgelegenheid en bijdragen aan een betere en uitnodigende uitstraling van het centrum. 

Foto's BON