Datum: 06-08-2020 - 03:08
29
sep
'15

Kleine lastenverlichting voor de inwoners bij een sluitende begroting van 2016.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2016 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp en de andere leden van het college gaven op deze morgen een toelichting aan de pers. Het college verwacht ook in de meerjarenraming t/m 2019...

een sluitende begroting te hebben. Deze begroting is opgesteld op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 en de Voorjaarsnota 2015. Daarnaast is in de ramingen onder andere rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2015. Deze circulaire wordt een paar keer per jaar uitgegeven door het Rijk en dan kan het zijn dat de gemeente door bijvoorbeeld bezuinigingen vanuit Rijk de begroting tussentijds moet aanpassen.

Conform het coalitieakkoord 2014-2018 stijgen volgens het college de tarieven van de onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting en de precariobelasting op woonschepen in 2016 met de inflatiecorrectie van 1,25%. De tarieven voor de toeristenbelasting, forensenbelasting en overige tarieven precariobelasting stijgen conform de meerjarenbegroting 2015-2018 met 2% en de inflatiecorrectie van 1,25%.

Per 1 juli 2016 is er een nieuw contract afgesloten met huisvuilverwerker Sita. Het tarief voor de verwerking van het huishoudelijk afval gaat daardoor straks aanzienlijk dalen. De tarieven van de afvalstoffenheffing dalen in 2016 met ruim 8% en dat gaan de inwoners terugzien in een voor hun lagere belastingaanslag.

Om het meerjarenbeeld structureel sluitend te krijgen wordt, conform de Voorjaarsnota 2015, voorgesteld om het tarief 2016 voor precarioheffing op kabels en leidingen zodanig te verhogen dat voor 2016 en volgende jaren eenzelfde opbrengst als in de meerjarenbegroting 2015-2018 wordt behaald.

In 2016 laat de begroting een positief saldo zien van € 269.000,- waarvan € 154.000,- zal worden toegevoegd aan de reserve van het Regionaal Investeringsfonds, omdat men door een inkomstendaling in de komende jaren in de min dreigt te komen.

Het restant € 115.000,- wil het college op een eerder aangeven van de gemeenteraad, gaan gebruiken om de lasten voor de inwoners te verlagen. In 2015 betaalden we nog gemiddeld een belastingheffing van € 870,13. Voor 2016 gaat het tarief zakken naar een gemiddelde van € 849,81 en dat is een daling van 2,34 %.

Omdat de begroting van de gemeente een heel boekwerk van droge stof is, heeft het college een 'de begroting in één oogopslag' formulier vervaardigd, zodat een ieder de inkomsten en uitgaven voor 2016 op een toegankelijke manier kan bekijken.

Eind oktober zal de begroting door de verschillende commissies behandeld gaan worden en 12 november beslist de Gemeenteraad er uiteindelijk over.

De begroting in één oogopslag. (
klik op de foto voor een vergroting)