Datum: 27-10-2020 - 21:33
   
07
apr
'15

Vereniging van Bungaloweigenaren Park Sollasi (VVE) heft zichzelf op.

Op zaterdag 4 april 2015 heeft de algemene ledenvergadering met een ruime meerderheid besloten tot het opheffen van de 'Vereniging van Bungaloweigenaren Park Sollasi'. De vereniging is opgericht in 1974 en heeft jarenlang de belangen behartigd van circa 148 bungaloweigenaren....

en was daarmee de grootste vertegenwoordiger naar onder andere de gemeente en de eigenaar van het park toe. Al jaren pleit de vereniging voor een nieuwe gedoogsituatie ten aanzien van de recreatiewoningen op bungalowpark Sollasi. De intentie was er van de vereniging om permanente bewoning voor senioren (50 – 55+) te gedogen.

Maar tot nu toe wordt een permanente bewoning in een recreatiewoning op bungalowpark Sollasi op grond van het bestemmingsplan door de gemeente en provincie niet toegestaan.

Namens het bestuur gaf de heer Helmut Breedeveld als reden van opheffing aan dat onlangs één van de drie bestuursleden op het eind van zijn termijn zich niet meer herkiesbaar wilde stellen en men daarom op zoek moest naar een nieuw bestuurslid.

Volgens de statuten van deze vereniging dienen er drie leden zitting te hebben in het bestuur, helaas stelde zich niet niemand beschikbaar om in het bestuur plaats te nemen. Daarom werd er in de laatste algemene ledenvergadering van 4 april volgens de statuten besloten om de vereniging op te heffen. Er wordt nog wel door een aantal leden nagedacht om in een andere vorm toch gezamenlijk de belangen te kunnen verdedigen van de bungaloweigenaren.

Er is nog wel een andere belangenbehartiger genaamd STIBED (Stichting Belangenbehartiging Eigenaren/Bewoners Duinschooten 12) op het park aanwezig, maar dat is een stichting (waarvan twee van de drie bestuursleden lid waren van de VVE) en heeft dus ook geen leden. "In de ledenvergadering werd door het bestuur van de VVE medegedeeld dat de oprichting van STIBED geen goed heeft gedaan aan de eenheid binnen de vereniging en als vertegenwoordiger bijvoorbeeld naar de gemeente toe", aldus Helmut Breedeveld.

Reactie STIBED:
De andere belangenbehartiger STIBED (Stichting Belangenbehartiging Eigenaren/Bewoners Duinschooten 12) laat via hun website weten met teleurstelling kennisgenomen te hebben van het voornemen van het bestuur van de Vereniging van Bungaloweigenaren Park 'Sollasi' om de vereniging op te heffen.

Men vindt het jammer dat er zich geen nieuwe bestuursleden hebben aangemeld. Ook neemt STIBED afstand van hetgeen de vereniging in haar voorstel tot opheffing heeft gesteld, inzake het optreden van personen die nu deel uitmaken van STIBED. De oprichting van STIBED was nu juist het gevolg van de weinig open houding van de VVE in de afgelopen jaren naar de bewoners van het park.

STIBED heeft in de afgelopen maanden verschillende malen geprobeerd contact te leggen om overleg te kunnen voeren met het bestuur van de VVE. Telkens werd gezegd dat er eerst in het bestuur over moest worden gesproken en daarna heeft STIBED nooit meer iets van het bestuur van de VVE gehoord. Nogmaals STIBED betreurt de gang van zaken en de opheffing.