Datum: 17-10-2021 - 20:14
21
mrt
'15

Gemeenteraad stelt € 200.000,- ter beschikking voor onderzoek plan Boekhorst.

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond kwam het voorstel inzake herstructurering van sportpark De Boekhorst en de aanleg van verbindingsweg Bavo opnieuw ter tafel. Het college wilde graag een goedkeuring om een bedrag van € 200.000,- beschikbaar...

te stellen om alle (aangevraagde) onderzoeken te kunnen laten uit voeren. In de laatste vergadering wilde de partijen zich daar nog niet over uitspreken, de partijen wilden meer weten waar dit geld dan aan besteed zou gaan worden.

De partijen zagen toen graag op korte termijn een nieuw raadsvoorstel van het college, waarin alle voorstellen met uitleg van de laatste commissievergadering in beschreven zouden staan. Daarmee kon men dan in de eerst volgende gemeenteraadsvergadering (van 19 maart)  beslissen of het krediet dan beschikbaar gesteld zou worden om alle onderzoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Aan de vraag van de raad om openbaarheid van het te bestede bedrag van € 200.000,- kon het college niet voldoen, dit zou ten koste gaan van de aanbesteding bij bedrijven. Hierdoor zou de mogelijkheid kunnen ontstaan dat de bedrijven vooraf bij de aanbesteding al een veel hoger bod zouden kunnen doen. De uitleg van het te bestede bedrag is daarom vertrouwelijk, maar is wel aan alle raadsleden ter inzage gesteld.

Na een korte discussie, waarbij er steeds op gehamerd werd om openheid in de toekomstige plannen en onderzoeken, beloofde het college om bij ieder afgerond item verslag te gaan doen. Met deze toezegging werd er 'unaniem' door alle partijen voor het voorstel gestemd om € 200.000,- ter beschikking te stellen.

Een bedrag wat overigens niet zo vreemd is bij dit soort grote projecten, want bij eerdere projecten van de nieuw te bouwen scholen lag het bedrag soms nog hoger, aldus het college. Tevens voert de gemeente al jaren het beleid als een 'regiegemeente' waarbij er bij grote projecten externe bedrijven worden ingehuurd, dit is goedkoper dan meer personeel op de loonlijst te hebben staan in al die jaren.

De toezeggingen in de brief aan de gemeenteraad kunt hieronder lezen.


Het onderzoek zal opgebouwd worden met een aantal bouwstenen:  

1) Goede analyse van de keuze voor de locatie van de verbindingsweg en tussen de bestaande locatie van sportpark de Boekhorst versus het uitplaatsen van het sportpark al dan niet exclusief de tennisvereniging.

In het onderzoek zal onder meer in worden gegaan op:
- de keuze voor de locatie voor de verbindingsweg,
- de voor- en nadelen van de huidige locatie van Sportpark De Boekhorst versus de in de commissie aangedragen alternatieve locaties aan de Gooweg en BAVO terrein.  
- Financiële doorrekening  c.q. de kosten en opbrengsten zullen in beeld worden gebracht, inclusief de consequenties (zowel financieel als in tijd bezien) met betrekking tot de door uw raad reeds vastgesteld beleid / kaders (met name voor wat betreft de herontwikkeling BAVO) in relatie tot de reeds gemaakte afspraken met partijen.  

2) Goede analyse van de situatie van De Schelft, zowel sporthal als zwembad. 

In het onderzoek zal onder meer  inzichtelijk worden gemaakt:  
- wat de huidige kosten zijn van De Schelft voor zowel de sporthal als het zwembad,  
- wat de benodigde investeringen zijn voor renovatie van het complex met daarbij in acht genomen de consequenties van de energiekosten.
- wat de kosten zijn van eventuele nieuwbouw.  
- indien tijdelijke huisvesting noodzakelijk is, wordt dit bij het onderzoek betrokken.  

3) Goede analyse van de ruimtebeslag / behoeftebepaling van het sportpark. 

In het onderzoek zal onder meer worden ingegaan op:  
- de behoeftebepaling en opzet van het sportpark,  
- een onafhankelijke analyse met betrekking tot de behoefte van VVSB voor een zesde veld waarbij de uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden en uitbreiding van verlichting zullen worden meegenomen.
- het benodigde ruimtebeslag voor de diverse verenigingen en de financiële consequenties hiervan.

4) Goede analyse van de parkeerbehoefte en toegang van het park.

In het onderzoek zal inzichtelijk worden gemaakt:
- hoe groot de parkeerbehoefte is in relatie tot de functies.
- indien het sportpark op de locatie van De Boekhorst wordt gerealiseerd, hoe omgegaan wordt met de toegang van het sportpark.