Datum: 26-06-2019 - 13:56
  
05
mrt
'15

Toch weer twijfels over het bestemmingsplan Oosterduinse Meer.

De Raad van State heeft onlangs uitspraak gedaan in het beroep wat verschillende partijen hadden aangespannen tegen het nieuwe bestemmingsplan Oosterduinse Meer. De bestuursrechter vond dat de gemeente Noordwijkerhout het permanent bewonen van recreatiewoningen...

op park Sollasi terecht niet opgenomen heeft in het nieuwe bestemmingsplan voor dat gebied. De gemeente moest het nieuwe plan wel iets aanpassen, in het plan moest komen te staan dat mensen met een gedoogbeschikking deze houden tot de uiterste termijn van 2025.

Tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen kwam de aangepaste versie van het bestemmingsplan aan bod. Alleen kon er op deze avond nog geen akkoord op worden gegeven omdat er nog tot 10 maart door belanghebbenden op gereageerd kan worden.

Wel hield de inspreker de heer Kettenis, voorzitter van STIBED, (Stichting Belangenbehartiging eigenaren & bewoners Duinschooten 12) nog een laatste betoog. Hij gaf aan dat ze graag in gesprek met elkaar wilde blijven en als de gemeenteraad ja zegt, tegen dit volgens STIBED verkeerde bestemmingsplan, dat er dan de komende tien jaar niet meer gepraat kan worden.

De heer Kettenis stapte schoorvoetend, met het nieuwe bestemmingsplan in de hand, af van het idee dat er permanent gewoond zou mogen worden op het park. Wel gaf hij een nieuw voorstel aan de commissieleden mee.

STlBED zou graag zien dat er in het bestemmingsplan Oosterduinse Meer een vrijstellingsbevoegdheid komt, op grond waarvan het college voor bepaalde personen en groepen van personen een 'gedoogvergunning' kan worden afgeven.

STIBED denkt dan aan:
*Expats werkend bij ESTEC, AKZO of KLM (die hier overigens altijd voor kortere of langere tijd gewoond hebben, maar nu door de kwade reuk van Sollasi afgehaakt zijn) voor de duur van hun contract.
*Circa 5 woningen voor statushouders (gezinnen) zodat huisvesting door, maar ook spreiding over de gemeente mogelijk is.
*Starters op de woningmarkt voor bijvoorbeeld 5 jaar.
*Een beperkt aantal MOE's eveneens op basis van duur arbeidscontract.
*De al jaren gebruikelijke 'overbruggers' wegens echtscheiding, verbouwing en dergelijke, voor bijvoorbeeld maximaal een jaar.
*Oudere eigenaren van bungalows die hun oude dag willen slijten in hun eigen al dan niet door hun zelf aangepaste bungalow, voor zolang zij zelfstandig wonen nog vol kunnen houden.

Hiermee kan Sollasi een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van een aantal knelpunten op de woningmarkt. Bij veroorzaken van overlast, gebleken criminele activiteiten en ander onheil, wordt de gedoogvergunning meteen ingetrokken en wordt er toegezien op daadwerkelijk vertrek van betrokkenen van het park.

Daarmee wordt de situatie beheersbaar. Beheersbaar omdat vanwege ruimere gebruiksmogelijkheden de verkoopbaarheid van bungalows toeneemt. Eigenaren zijn niet langer gedwongen om te verhuren aan ongewenste elementen. Beheersbaar omdat de gemeente precies weet wie voor hoe lang mag blijven en kan ingrijpen bij ongewenst gedrag.

De gemeente hoeft ook alleen maar dan in te grijpen. Op dit moment moet immers geconstateerd worden dat het ingezette handhavingsbeleid bepaald niet tot gewenste resultaten leidt, nog even los van de gemaakte kosten.

Er is een grote ondergrondse verhuisstroom op het park gaande met twijfelachtige huurcontracten voor een maand. Voor de gemeente is niet meer te bewijzen, wie waar in strijd met de recreatieve bestemming verblijft. De situatie is onbeheersbaar gebleken, iets waar STIBED overigens altijd al voor gewaarschuwd heeft.

Het betoog van de heer Kettenis bracht toch weer een aantal commissieleden aan het twijfelen en wil men dit toch weer op de agenda zetten. Tenslotte kan, ondanks het binnenkort aannemen van het huidige aangepaste bestemmingsplan, de gemeenteraad ten alle tijden een wijzigingsvoorstel doen aangaande het bestemmingsplan. Wordt dus weer vervolgd.