Datum: 24-09-2020 - 23:10
18
dec
'14

Noordwijkerhout kiest niet voor 'spoorvariant' Duinpolderweg.

Gisteren melden we u dat er een nieuwe zesde variant gepresenteerd was voor de Duinpolderweg (klik hier). Het tracé van deze 'spoorvariant' loopt vanaf de N206 bij de Ruigenhoek in oostelijke richting door de Zilkerpolder richting Haarlemmertrekvaart. Vervolgens buigt het tracé af in...

noordelijke richting. Het nieuwe tracé (zie kaartje) loopt langs de westzijde van de spoorlijn Haarlem – Leiden, langs station Hillegom en gaat vervolgens over in de overige varianten van de studie.

Consequenties voor de gemeente Noordwijkerhout:
Voor de gemeente Noordwijkerhout heeft het toevoegen van deze extra variant negatieve ruimtelijke consequenties. Dat is in de projectgroep en de stuurgroep Duinpolderweg kenbaar gemaakt bij de trekker van dit project, nl. de provincie Noord-Holland.

Wat deze variant verkeerskundig gaat doen voor de hoofduitgaven uit de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek en voor de gemeente Noordwijkerhout is nog niet in detail doorgerekend.

Standpunt van de gemeente Noordwijkerhout:
Het college is tot op heden voorstander geweest van de aanleg van de Duinpolderweg mits nut en noodzaak blijven aangetoond. In het regionaal investeringsfonds is voor deze weg een bedrag van € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Ook in het college werkprogramma 2014-2018 en in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is de Duinpolderweg als verbinding tussen de N206 en de N205/A4 opgenomen.

De raad heeft in september 2011 een motie aangenomen waarin is opgenomen dat de Duinpolderweg niet mag leiden tot een verhoging van de verkeersdruk op de Zilkerduinweg.

Ook is in de motie opgenomen dat in het vervolgonderzoek naar effecten, inpassing en vormgeving als randvoorwaarden wordt meegenomen dat de verkeersintensiteiten op de Zilkerduinweg gelijk blijven aan die van de referentievariant (zijnde de woon- en werksituatie in 2020 zonder Duinpolderweg).

De twee voorgaande uitspraken zijn voorwaardelijk voor verdere medewerking door de gemeente Noordwijkerhout aan de realisatie van de Duinpolderweg.

Nu er sprake is van een zesde variant met een geheel andere ligging is het college van mening dat dit landschappelijk en ruimtelijk gezien negatief is voor de gemeente Noordwijkerhout. In de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenpoort (ISG) is de Zilkerpolder aangeduid als een polder om de openheid actief te vergroten.

Het uitgangspunt is om vanaf de Delfweg richting De Zilk juist open vensters te behouden en te creëren op het bollenlandschap. Een gedeelte van deze polder is juist in de ISG aangeduid als ontwikkeling Weidevogelnatuur (Paardenkerkhof).

Verder vindt de gemeente het van wezenlijk belang dat de betrokken bewoners en ondernemers bij de spoorvariant t.a.v. informatievoorziening op dezelfde wijze worden behandeld als dit geschied met de belanghebbenden bij de overige varianten.

Die varianten vormen immers al veel langer onderdeel van de planstudie dan de recent toegevoegde spoorvariant. De gemeente heeft er bij de provincie Noord-Holland op aangedrongen, dat inwoners en ondernemers uit de gemeente Noordwijkerhout dezelfde informatie en positie moeten krijgen als andere belanghebbenden.

Met het versturen van bewonersbrieven en het organiseren van in inloopbijeenkomst op 8 januari 2015 in congrescentrum Leeuwenhorst wordt hiertoe een eerste stap gezet, maar dit is naar de mening van de gemeente nog niet voldoende om dezelfde informatie en (rechts)positie te verkrijgen als de belanghebbenden bij de overige varianten.

Bewoners en ondernemers die in de buurt van de 'spoorvariant' wonen en werken kunnen begin 2015 nog wel reageren op deze zesde variant. De wijze waarop wordt nog nader ingevuld.

Gezien de negatieve ruimtelijke consequenties van de 'spoorvariant' heeft het college van B&W van Noordwijkerhout de voorkeur van 1 van de 5 bestaande varianten die tot voor kort bij hen bekend waren en beschreven zijn in de nota Reikwijdte en Detailniveau.

In het vervolgproces zal de gemeente Noordwijkerhout de effecten en consequenties voor bewoners en ondernemers in het gebied van de 'spoorvariant' kritisch en nauwlettend volgen.

Kaartje onderzoeksgebied met de nieuwe 'Spoorvariant'.