Datum: 25-06-2021 - 14:43

26
sep
'14

Floor (PvdA) vindt uitspraak de Moor (NZLokaal) 'een politieke fractie onwaardig'.

In de gemeenteraadsvergadering stond punt 9 ter discussie: Een voorstel om een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de sloop en herinrichting van de locaties Schapendel en Ireneschool. De heer de Moor van NZLokaal stelde voor om dit agendapunt niet te behandelen en...

dit onderwerp terug te laten komen in commissievergadering Ruimte en Wonen. Hij gaf daarbij de twee volgende redenen aan, volgens de heer de Moor heeft er nog geen discussie plaatsgevonden in de commissie Ruimte en Wonen over dit voorstel en hij wil de burgers alsnog de gelegenheid geven om gebruik te maken van hun spreekrecht over deze kwestie. Volgens hem was het bij de burgers niet bekend dat dit onderwerp besproken zou worden in de vorige commissievergadering van Ruimte en Wonen. Tevens zou dit onderwerp erg leven onder de bevolking en met name onder de omwonenden.

Een meerderheid van de gemeenteraad kon zich daar niet in vinden, het onderwerp was in laatste raadsvergadering van voor de zomer al aangekondigd dat men spoedig tot actie (lees: sloop) zou overgaan om leegstand en daarmee mogelijk toenemend vandalisme en het gevoel van onveiligheid voor de omwonenden weg te nemen. Van rumoer bij omwonenden was bij de heer Floor van PvdA niets bekend en daar zou hij als één van de omwonenden toch van op de hoogte moeten zijn.

Nadat de heer de Moor door de burgemeester kreeg medegedeeld dat punt 9 gewoon behandeld zou worden kwam hij met een opmerkelijke uitspraak: "kennelijk is bij de andere fracties het spreekrecht weinig waard"! PvdAer Leon Floor reageerde hierbij op als door een wesp gestoken: "mijnheer de Moor wat is dit voor een merkwaardig soort opmerking, ik snap wel dat u van uit uw positie denkt dat u heel Noordwijkerhout vertegenwoordigd maar dat is dus niet zo. Het spreekrecht is in de commissies van toepassing en het onderwerp is al langer bekend en komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zo'n opmerking vind ik echt eigenlijk een politieke fractie in deze raad onwaardig".

 

Bij de behandeling van punt 9 waren de politieke partijen wel benieuwd en bezorgd naar de 'tijdelijke' herinrichting van de vrijgekomen grond na de sloop van de gebouwen van de Ireneschool en Schapendel. Wethouder De Jong zegde toe om het plan van de herinrichting, zodra dit op papier staat, aan de fracties voor te leggen. Hij merkte daarbij nog op dat het een veilige inrichting (eventuele speeltoestellen) moet worden, maar dat de kosten wel in de hand moeten worden gehouden want het gaat tenslotte om een tijdelijke herinrichting.

Het is namelijk de bedoeling dat er over 1 1/2 tot 2 jaar (woningbouw)plannen zijn ontwikkeld voor de betreffende gronden die eigendom zijn van de gemeente. Voor de sloop en tijdelijke herinrichting is € 150.000,- gereserveerd. De meeste fracties, behalve de vijf raadsleden van NZLokaal, gaven groen licht voor het beschikbaar stellen van het krediet.