Datum: 28-11-2022 - 17:17

15
feb
'13

Gemeenten zetten belangrijke stap richting een krachtige Duin- en Bollenstreek.

Met overgrote meerderheid hebben de raadsleden van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (van de 85 raadsleden stemden 7 nog niet of tegen) de slotverklaring van de bestuurlijke conferentie aangenomen. In een persconferentie gaven...

Marjan van Kampen, waarnemend burgemeester Teylingen en voorzitter Stuurgroep, en Leon Floor, raadslid van Noordwijkerhout en voorzitter Klankbordgroep, uitleg van hetgeen wat er op de beenkomst besproken en afgesproken is.

In de slotverklaring zijn duidelijke opdrachten neergelegd die richting geven aan het gezamenlijk optrekken in strategische dossiers. Er is gesproken over de werkgebieden van openbare orde en veiligheid, sociaal domein; zorg, welzijn en jeugdbeleid, economische zaken, ruimtelijke ordening en infrastructuur. Duurzaamheid moet de leidraad worden binnen alle uit te werken thema’s. In de slotverklaring is de opdracht opgenomen om het thema natuur, water en landschap verder uit te werken.

De gemeenteraadsleden hebben duidelijk een gezamenlijk gevoel van ‘the sense of urgency’ uitgesproken tijdens de werkconferentie in conferentiecentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Ze onderkennen de ernst van de problematiek en onderschrijven dat de besturen nu in beweging moeten komen om de streek vitaal te houden. Marjan van Kampen, burgemeester Teylingen, voorzitter stuurgroep: 'De drive en de vastbeslotenheid van de raadsleden geeft vertrouwen dat we op korte termijn samen aan de slag kunnen gaan, voor een veilige, economische en duurzame, aantrekkelijke en vooral krachtige Duin- en Bollenstreek. Het is nu aan de gemeenteraden om de lijn door te trekken.’

In de vijf broeisessies vonden scherpe discussies plaats, maar er was vooral sprake van een constructief overleg. Een greep uit de discussie:

Openbare orde en veiligheid
Er is duidelijk uitgesproken dat er gezamenlijk opgetrokken moet worden bij rampen- en crisessituaties door instellen van bijvoorbeeld één rampenstaf.

Sociaal domein; zorg, welzijn en jeugdbeleid
Duidelijk is dat binnen het sociaal domein zaken groot aangepakt moeten worden. Maar, zo werd benadrukt, moet het blijven gaan om lokaal maatwerk. Het samenvoegen van de sociale budgetten van de vijf gemeenten is alleen mogelijk als er stevige afspraken liggen over een gezamenlijk beleid.

Economische zaken

Duurzaamheid is een zeer belangrijk onderwerp in deze broeisessie. Er werd ook met name aandacht gevraagd voor het gezamenlijk verder ontwikkelen van de streekmarketing.

Infrastructuur

Gesproken is over het succes van het regionaal investeringsfonds (RIF). Met name om te bekijken of dit systeem ook gebruikt kan worden voor kleinschalige infrastructuur.  

Ruimtelijke ordening
Op het gebied van ruimte sprak men zich uit voor eenheid in visie en beleid. Echter de raadsleden wilde dat wel concretiseren. Waarbij de inzet is er samen voor te gaan. Ook hier legde men een belangrijk accent op ecologische vraagsstukken en duurzaamheid.

Er is door de raadsleden constructief overlegd en scherp gediscussieerd. De opbrengst van deze discussie wordt uitgewerkt in een strategische document en wordt in maart ter besluitvorming aangeboden aan de afzonderlijke gemeenteraden. De samenwerkingsvorm is dan nog niet aan de orde. Afgesproken is dat dit nog voor de zomer van 2013 besproken wordt in de gemeenteraden.

Onder de foto kunt u de slotverklaring lezen.

Foto (BON) persconferentie Leon Floor en Marjolein van Kampen

Slotverklaring

De deelnemers van de radenconferentie van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen op 14 februari 2013,

 

1. Nemen in overweging de samenwerkingsafspraken zoals die in de broeisessies zijn afgesproken.

 

2. Verzoeken de stuurgroep om de resultaten van de conferentie met spoed aan de afzonderlijke raden aan te bieden ter bespreking.

 

3. Verzoeken de stuurgroep daar waar nodig binnen de bestaande thema’s natuur, water en landschap toe te voegen en duurzaamheid als leidraad binnen alle thema’s uit te werken.

 

4. Om de samenwerkingsafspraken van optimale uitvoeringsmodaliteiten te voorzien.

 

5. Daarbij te putten uit de negen modaliteiten uit het Berenschot‐rapport en aan te geven welke modaliteit – dan wel combinatie van modaliteiten ‐ per afspraak operationeel het meest effectief is.

 

6. De modaliteiten te toetsen op hun toekomstbestendigheid en robuustheid in het licht van de financiële toekomst van het lokaal bestuur en in het licht van regelgeving van andere overheden.

 

7. In april een eerste versie van de modaliteiten aan de raden beschikbaar te stellen en voor de zomer van 2013 een bestuurlijke reactie ‐ bestaande uit discussie en besluitvorming in de gemeenteraden van de Bollenvijf ‐ op de modaliteiten mogelijk te maken.

 

8. De inwoners van de Bollenvijf in een publicatie te informeren over de inhoudelijke inzet en over het lopende overleg over modaliteiten.

 

9. Per samenwerkingsthema de relevante stakeholders en maatschappelijke partners – daaronder begrepen professionele organisaties als instellingen voor zorg en onderwijs, de veiligheidsregio, ondernemersverenigingen en bedrijven, bewonersorganisaties en (koepels van) verenigingen voor sport en cultuur – te identificeren en te consulteren.

 

10. Binnen de platforms van Holland Rijnland en de VNG actief te participeren in het debat over de consequenties van het regeerakkoord voor de decentralisaties, de financiële staat en de uitvoeringskracht van het lokaal bestuur.

 

11. De vorderingen en de actualiteit periodiek met de klankbordgroep door te nemen en zorg te dragen voor doorgeleiding van relevante informatie naar de raden.