Datum: 09-07-2020 - 20:16
11
jan
'13

Bezwaren tegen de bouw van een "te modern" gemaal in Hogeveense polder.

Aan de Leidsevaart vlakbij de Hogeveense molen worden er door het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereidingen getroffen voor nieuw gemaal. Men verbreedt samen met de betrokken eigenaren op dit moment de aanvoerwatergang naar het gemaal. Het nieuwe gemaal...

gaat de taak overnemen van de Hogeveense molen, die op dit moment nog zorgt voor het juiste waterpeil in de Hogeveense polder. Als het gemaal in werking is gesteld, draagt Rijnland de molen over aan de Rijnlandse Molenstichting.

Ingediende bezwaren tegen afgegeven bouwvergunning.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij de Gemeente Noordwijkerhout een vergunning aangevraagd om het nieuwe gemaal bij de Arnoudsloot te mogen bouwen. Men heeft een plan ingediend met een modern ontwerp en de Welstandscommissie kon daarmee akkoord gaan. Nu hebben zich bezwaarmakers gemeld, die overigens wel voorstanders zijn van een gemaal, maar zij vinden de bouwplannen voor het gemaal te modern en te groot.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op advies van de commissie Bezwaarschriften op 8 januari jl. besloten, om het besluit tot vergunningverlening te herroepen. Nu zal bekeken worden of er een vrijstellingsprocedure (bestemmingsplan buitengebied) gevolgd kan worden. (Artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Vervolgens vindt er dan door het college weer een belangenafweging plaats.

Waarom een nieuw gemaal in de Hogeveense polder?

De Hogeveense polder wordt sinds 1654 op windkracht bemalen door de Hogeveense molen. Het nieuwe gemaal zal in de toekomst de functie van deze molen geheel overnemen. Vanuit het oogpunt van bedrijfszekerheid en vanuit beheersoverwegingen voldoet de molen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Het opstarten van het gemaal/molen kan bijvoorbeeld niet op afstand, iets wat nodig is om snel te kunnen reageren op een veranderend waterpeil.