Datum: 26-10-2021 - 22:24
03
mrt
'17

NoVaTo weer terug in het centrum van het dorp.

NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen) verhuist met een groot deel van haar verzamelingen weer terug naar het centrum. Het pand van de familie De Vroomen, waar in 2014 gedurende de zomermaanden een expositieruimte was ingericht, is voor een periode van vijf jaar gehuurd...

De afgelopen jaren is gebleken dat de toerist de huidige locatie niet kan vinden. En hoewel vanuit Noordwijkerhoutse zijde de toeloop lichtjes omhoog ging waren de bezoekersaantallen niet hoog. NoVaTo heeft als één van haar doelstellingen het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Noordwijkerhout en zijn bewoners.

Het bestuur is van mening dat dit in de nieuwe locatie beter onder de aandacht gebracht kan worden. De intentie is om met het weekend van de bloemencorso geopend te zijn. Dat betekent dat door onze vrijwilligers de komende weken nog heel veel werkzaamheden verricht dienen te worden.

Afgelopen maand ontving NoVaTo van de belastingdienst de melding dat zij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 door de belastingdienst aangemerkt is als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.

Financiële steun aan NoVaTo kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn, zowel voor particulieren als bedrijven. De belastingdienst betaalt mee aan uw gift.

Tekst NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen)

Tekst redactie BON:
Raadsvoorstel College van B&W aan de Gemeenteraad.

Het college gaat een raadsvoorstel maken om een subsidieaanvraag van NoVaTo te honoreren. Aan de gemeenteraad zal dan gevraagd worden om in te stemmen met de volgende drie punten:
1. Instemmen met het voorstel van NoVaTo om het pand van De Vroomen in de Zeestraat en één lokaal in De Zeestroom te huren.
2. De huidige jaarlijkse subsidie van € 5.000 handhaven en deze subsidie aanwenden voor de huur van De Zeestroom (€ 1.500) en voor de huur van het pand van De Vroomen (€ 3.500)
3. De raad voorstellen € 10.000 incidentele subsidie inrichtingskosten toe te kennen aan NoVaTo, eenmalig te dekken vanuit de algemene reserve 2017