Datum: 22-09-2020 - 13:45
21
jan
'16

Bestemmingsplanwijziging 's Gravendamseweg 4-6 nog geen gelopen koers.

In de commissie Ruimte en Wonen werd woensdagavond het voorstel behandeld om het nieuwe bestemmingsplan 's Gravendamseweg 4-6 vast te stellen. Dit leek een gelopen koers omdat alle procedures de afgelopen tijd al de revue waren gepasseerd, maar dat liep toch even anders...

Op 19 februari 2015 heeft 'De Omgevingsjurist', namens de eigenaren een verzoek ingediend om het bestemmingsplan voor de woningen 's-Gravendamseweg 4-6 te wijzigen. Aanleiding hiervoor was een klacht van een omwonende over bewoning die in strijd is met het bestemmingsplan.

Het verzoek betreft het omzetten van de bestemming 'bedrijfswoning' in de bestemmingen 'wonen' en 'tuin'. ln beide woningen zitten op dit moment gezamenlijk ca. 8 appartementen. Dit is in strijd met zowel de huidige bestemming als met de toekomstige bestemming. Om het huidige strijdige gebruik te beëindigen is een handhavingstraject opgestart.

Met de eigenaar is nu een anterieure overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de gemeente medewerking wil verlenen aan een bestemmingsplanwijziging onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de woningen daarna worden gebruikt conform de eisen van het nieuwe bestemmingsplan te weten het gebruik door één huishouden per woning. Verhuur van kamers en splitsing in meerdere wooneenheden is hier niet toegestaan.

Eén van de omwonende, de heer Beugelsdijk, maakte op het laatste moment nog gebruik van zijn spreekrecht om de commissieleden toch nog op een aantal dingen te wijzen die in zijn ogen niet kloppen. Het werd een stortvloed aan informatie van zijn zijde (klik hier voor het betoog en de discussie, punt 7a) die zelfs de commissieleden deed duizelen.

Het betoog van de heer Beugelsdijk brachten een aantal commissieleden aan het twijfelen en zij wilden graag meer uitleg van de betreffende wethouder De Jong. De wethouder gaf aan dat wat het college betreft de bestemmingsplanwijziging gewoon door kan gaan omdat alle wettelijke procedures zijn doorlopen en de rechter de gemeente op dit punt ook nog eens in het gelijk heeft gesteld.

Maar de commissieleden wilde toch op een paar juridische aspecten een uitleg, de wethouder kon die niet gelijk beantwoorden en gaf aan de antwoorden voor de gemeenteraadsvergadering aan de commissieleden te doen toekomen. Het onderwerp zal op de gemeenteraadsvergadering toch nog een bespreekstuk gaan worden.