Datum: 05-08-2020 - 15:47
16
mrt
'16

Probleemanalyse Duinpolderweg afgerond.

In gezamenlijk persbericht van de provincies Zuid- en Noord-Holland heeft men aangegeven dat de probleemanalyse met betrekking tot de Duinpolderweg (doortrekken N206) is afgerond. De huidige verkeersstructuur kent bereikbaarheids-, veiligheids- en leefbaarheidsproblemen...

in het grensgebied van Zuid- en Noord-Holland. Dat wordt bevestigd door de probleemanalyse die het afgelopen jaar voor de Duinpolderweg is uitgevoerd.

Belangrijkste problemen
Uit de door een extern bureau uitgevoerde analyse blijkt dat de regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer slechter bereikbaar is dan andere delen van het land. Het bereikbaarheidsprobleem wordt naar verwachting als gevolg van ruimtelijk- economische ontwikkelingen steeds groter.

In Zuid-Kennemerland en de Bollenstreek met name omdat het aantal vervoersbewegingen blijft groeien. En in Haarlemmermeer, omdat nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen voor een toename van verkeer zorgen. Bovendien ontbreken er goede alternatieve routes, waardoor het verkeer vastloopt bij calamiteiten of topdrukte als de Keukenhof open is.

Er zijn ook knelpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Er rijdt op diverse plekken veel verkeer door woonkernen over smalle wegen die hier niet geschikt voor zijn. Vrachtwagens, auto’s en fietsen concurreren om dezelfde ruimte. Dat kan tot onveilige situaties leiden. Daarnaast kunnen voetgangers de wegen moeilijk oversteken.

Aanleiding probleemanalyse
Begin 2015 is op verzoek van Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om in een tussenstap  de analyse van de verkeerskundige knelpunten en regionale bereikbaarheid  te concretiseren en de doelen aan te scherpen.

In deze tussenstap hebben een bestuurlijke verkenner en de projectorganisatie gesprekken gevoerd met belanghebbenden. De bevindingen hiervan worden samen met de door Gedeputeerde Staten van beide provincies vastgestelde probleemanalyse aan de Staten voorgelegd.

Herkenning problemen

De probleemanalyse is gepresenteerd aan de stuurgroep Duinpolderweg, waarin de gemeenten Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Haarlemmermeer, Bloemendaal en Heemstede, Holland Rijnland, de Stadsregio Amsterdam en beide provincies deelnemen.

De stuurgroepleden herkennen de problemen uit de analyse en vinden deze voldoende basis om samen met de bestuurlijke verkenning voor te leggen aan Provinciale Staten van beide provincies.

Vervolg
De commissies van Zuid- en Noord-Holland buigen zich in april over de uitkomsten van de tussenstap. Als beide commissies de noodzaak voor verder onderzoek onderschrijven, wordt in juni aan hen voorgelegd welke alternatieven zij definitief willen opnemen in de MilieuEffectRapportage (MER) en andere onderzoeken.

 

Naar verwachting vindt definitieve besluitvorming hierover eind juni plaats. Informatie over het besluitvormingsproces staat op www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

Na definitieve besluitvorming organiseren de provincies een informatiebijeenkomst. Bij positieve besluitvorming worden de MER en andere onderzoeken naar verwachting eind dit jaar afgerond.

Dan is er zicht op effecten en haalbaarheid en kan in het voorjaar van 2017 een besluit worden genomen of verder wordt gegaan met de studie Duinpolderweg en welk tracé hierbij de voorkeur heeft.

Tekst: provincies Zuid- en Noord-Holland

Kaartje onderzoeksgebied met het Hillegoms alternatief.
(Klik op het kaartje voor een vergroting)