Datum: 25-06-2021 - 14:11
23
nov
'15

College wil Pesthuis met grond aankopen.

De gemeente Noordwijkerhout werkt met de grondeigenaren van het Bavo-terrein samen, om te komen tot een invulling van het voormalige zorgterrein. Het Bavo-terrein wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie, waarop de komende jaren rond de 700 woningen gebouwd...

moeten gaan worden. In de door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie (2010) staat dat er bepaalde elementen zoals het hoofdgebouw, de kapel, de Engelse tuin, de begraafplaats, het Pesthuis en het voormalige kindertehuis aan ’t Hoogtlaan behouden dienen te worden. Voorts keert ook de Dierenhoeve terug in het plangebied.

In het kader van de anterieure overeenkomst is de gemeente met de eigenaren van het Bavo-terrein overeengekomen dat uiterlijk 31 december 2015 de gemeente het Pesthuis en de grond daar omheen (1300 m2) ten behoeve van maatschappelijke bestemming koopt voor een bedrag van € 250.000,- kosten koper, waarvan € 10.000,- voor de opstal en € 240.000,- voor de grond rondom het Pesthuis.

De kosten inclusief kosten koper bedragen circa € 270.250. Hiervan moet een bedrag ad € 259.500 ten behoeve van de aankoop van de grond gedekt gaan worden door een bijdrage uit de reserve grondexploitatie van de gemeente. Het bedrag van € 10.750,- voor de aankoop van het Pesthuis wordt in 40 jaar afgeschreven schrijft het college in een voorstel.

Het Pesthuis
Het Pesthuis is in 1915 in opdracht van de congregatie van de Broeders van Liefde gebouwd als onderdeel van de Rooms-Katholieke psychiatrische inrichting Sint Bavo. Het Pesthuis is in 2011 aangewezen als gemeentelijk monument omdat het vanuit verschillend oogpunt cultuurhistorische waarde heeft.
Het pand heeft:
- ensemblewaarde omdat het een relatie heeft met het totale complex van gebouwen op het Bavo-terrein.
- sociaal-historische waarde omdat het - als onderdeel van het Bavo complex - deel uitmaakt van de (katholieke) dorpsgeschiedenis van Noordwijkerhout en omdat in het pand de ontwikkeling in de verzorging van psychiatrische patiënten wordt weerspiegeld.
- architectuur-historische waarde vanwege de hoofdvorm, het materiaalgebruik en omdat het pand deel uitmaakt van het oeuvre van de architecten; vader en zoon Bekkers.

Door langdurige leegstand en achterstallig onderhoud is het Pesthuis ernstig in verval geraakt. Tegen die achtergrond heeft de gemeente in 2015 aan Bureau MoNed opdracht gegeven om een bouwhistorisch onderzoek te verrichten.

Uit het onderzoek van MoNed komt naar voren dat een groot deel van het bouwkundig verval van esthetische aard is waardoor de situatie erger lijkt dan het is, maar dat het achterstallig onderhoud niettemin grote negatieve gevolgen heeft gehad.

Zo is de dakafwerking inmiddels op sommige plaatsen verdwenen waardoor vloeren en plafonds blootstaan aan regen en wind. De uiteindelijke conclusie van het onderzoek van MoNed is dat het pand op zeer korte termijn wind- en waterdicht moet worden gemaakt, willen de monumentale en de economische waarden behouden blijven.

Toekomstig gebruik
Op dit moment kan het college nog geen duidelijkheid geven wat betreft de exacte invulling van het maatschappelijk gebruik op het te verwerven perceel. Het streven is om wellicht gefaseerd in en rondom het Pesthuis verenigingen (zoals bv De Keiebijters en De Dierenhoeve) te huisvesten om op deze wijze een zo sluitend mogelijke exploitatie te verkrijgen.

De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn volgens het college echter aanzienlijk. Het college wil hierover van gedachte wisselen met de gemeenteraad om zo in het kader van de voorjaarsnota, de wensen van de gemeenteraad in financieel opzicht inzichtelijk te maken zodat men op basis van het totale financiële beeld keuzen gemaakt kunnen worden.

In commissievergadering van Ruimte en Wonen op 2 december wordt het voorstel van het college besproken, om tot grondaankoop van het Pesthuis over te gaan en zal daar uiteindelijk een meerderheid in de  gemeenteraad voor gevonden moeten worden. Daarna pas kunnen aan het pand de noodzakelijke noodmaatregelen worden aangebracht, waarmee het beeldbepalend pand wordt behoed voor een verder verval, aldus het college.

1-Tekening grondaankoop van het Pesthuis. 2-Luchtfoto Pesthuis van BON.