Datum: 14-08-2020 - 19:25
25
okt
'15

Gemeentebegroting 2016 pakt nog iets positiever uit.

29 september presenteerde het college van B&W de begroting voor 2016 van de gemeente Noordwijkerhout. Het college gaf aan in de meerjarenraming t/m 2019 een sluitende begroting te hebben. In 2016 laat de begroting een positief saldo zien van € 269.000,- waarvan...

€ 154.000,- zal worden toegevoegd aan de reserve van het Regionaal Investeringsfonds, omdat men door een inkomstendaling in de komende jaren in de min dreigt te komen.

Het restant € 115.000,- wil het college op een eerder aangeven van de gemeenteraad, gaan gebruiken om de lasten voor de inwoners te verlagen. In 2015 betaalden we nog gemiddeld een belastingheffing van € 870,13. Voor 2016 gaat het tarief zakken naar een gemiddelde van € 849,81 en dat is een daling van 2,34 %.

Deze begroting is opgesteld op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 en de Voorjaarsnota 2015. Daarnaast is in de ramingen onder andere rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2015. De circulaire wordt een paar keer per jaar uitgegeven door het Rijk en dan kan het zijn dat de gemeente door bijvoorbeeld bezuinigingen vanuit Rijk de begroting tussentijds moet aanpassen.

Update septembercirculaire 2015:
De begroting was net door het college opgesteld toen de septembercirculaire door de rijksoverheid werd afgegeven. Na een doorberekening van de uitkering aan de gemeente ziet de begroting, voor 2016 en later, er nog een stukje beter uit. De gemeente houdt bovenop het overschot van € 269.000,- nog eens € 110.000,- extra over in het huishoudboekje.

Het college wil de extra meevaller € 110.000,- ook toevoegen aan het potje van de RIF zodat deze voor de komende twee jaar nu helemaal afgedekt is. Komende week zal de begroting door de verschillende commissies behandeld gaan worden en 12 november beslist de Gemeenteraad er uiteindelijk over.

De begroting in één oogopslag (zonder de € 110.000,-)(klik op de foto voor een vergroting)