Datum: 04-07-2020 - 07:57
17
okt
'15

Persbericht inzake exploitatieovereenkomst Coremolen/Zeestraat.

NZLokaal heeft meerdere malen bij het college van B en W aandacht gevraagd voor de afwikkeling van het project Coremolen. Tot driemaal toe zijn vragen gesteld, die door het college werden beantwoord. Ook werd een procedure volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ...

gevoerd om te komen tot openbaarheid van de exploitatieovereenkomst, waarin de afspraken met de projectontwikkelaar waren vastgelegd. Het verheugt ons, dat al deze inspanningen niet voor niets zijn geweest.

 

Kort samengevat hebben deze geleid tot het volgende:
1.Hoewel het college geen volledige specificatie kon of wilde geven, heeft de gemeente naar schatting een bedrag van minimaal € 200.000 besteed om te kunnen komen tot het openstellen van de openbare ruimte achter de Coremolen en het open stellen van de parkeergarage.

 

2.Volgens het advies van de commissie Bezwaarschriften en volgens vaste rechtspraak is de gemeente verplicht tot het openbaar maken van vertrouwelijke stukken. De WOB heeft voorrang. Alleen wanneer bijvoorbeeld een geheimhoudingsprocedure wordt gevolgd, kan openbaarheid worden tegen gehouden.

 

3.Uit de oorspronkelijk vertrouwelijk en nu openbaar gemaakte exploitatieovereenkomst is gebleken, dat de gemeente slechts een overeenkomst heeft gesloten met de projectontwikkelaar als rechtspersoon en geen enkele waarborg had ingebouwd voor het geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar.

 

4. Er waren geen andere rechtspersonen, die zich garant hadden gesteld voor de nakoming van de verplichtingen door de projectontwikkelaar. Ook was er geen garantiestelling door de projectontwikkelaar als natuurlijk persoon.

5. Uit de exploitatieovereenkomst, die werd gesloten in 2009, kon niet worden opgemaakt of en in hoeverre er onderzoek is gedaan naar de draagkracht of financiële gezondheid van het bedrijf van de projectontwikkelaar.

6. De wanbetaling heeft zich daadwerkelijk voorgedaan, zodat de aannemer beslag heeft moeten leggen op ondermeer het achterterrein van de Coremolen en de parkeergarage. Deze beslaglegging heeft de gemeente moeten afkopen met een gemeentelijke bijdrage van minimaal € 200.000.

7. Het is onvoldoende duidelijk geworden of de gemeente voldoende inspanningen heeft verricht om deze gemeentelijke bijdrage nog te kunnen verhalen.

NZLokaal is van mening, dat uit bovenstaande lering getrokken zou moeten worden.

Samengevat:

1. Indien de gemeente overeenkomsten sluit met derden, dan dient te voren goed onderzoek te worden gedaan naar de betrouwbaarheid en de financiële draagkracht van de contractpartij.

2. In de overeenkomsten dienen waarborgen te worden ingebouwd bij niet nakoming van de overeenkomst, zo mogelijk ook door middel van persoonlijke aansprakelijkheid.

3. Het bestempelen van stukken als vertrouwelijk is niet voldoende, als de gemeente wil dat deze stukken niet openbaar zullen worden gemaakt.

4. Alleen een geheimhoudingsprocedure, zoals genoemd in de Gemeentewet kan openbaarheid voorkomen. Maar het is dan wel de gemeenteraad, die het laatste woord heeft.

NZLokaal is van mening, dat hier ten koste van gemeenschapsgeld duur leergeld is betaald. Wij zullen het college dan ook steeds houden aan het volledig en zo mogelijk in alle openheid delen van informatie met de gemeenteraad, indien er financiële risico’s gelopen gaan worden.

 

Wij zijn dat aan de inwoners van Noordwijkerhout verplicht, zeker omdat er sprake is van gemeenschapsgeld. In dat geval krijgen de centrale kernwaarden van NZLokaal “helder, zichtbaar en betrokken” ook echt inhoud!

Persbericht NZLokaal Jaap de Moor.