Datum: 16-08-2022 - 07:04
02
okt
'15

Meerderheid gemeenteraad kiest voor het vluchtelingenbeleid van het college.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond kwam voor de 3e keer in korte tijd het onderwerp over opvang van vluchtelingen ter sprake. In de laatste extra commissievergadering van BAM maakte het college hun standpunt daarin al bekend en had daar...

in deze vergadering niets aan toe te voegen anders dan dat men er druk mee bezig is. Een aantal fracties wilde wel graag het onderwerp op tafel hebben en zo kwam het dat een combinatie van de PvdA/Groenlinks, als mede NZLokaal een motie wilde indienen.

PvdA en Groenlinks gaven in hun motie aan dat men het college verzocht om op korte termijn actie te ondernemen om zo meer mogelijkheden te onderzoeken dan alleen maar de mogelijke locatie van de (oud)Munnekeweij. Men verwacht in de nabije toekomst nog meer aanvragen om vluchtelingen te plaatsen en men wil daar nu al op anticiperen. In de motie werd ook gesteld dat het college binnen drie weken met de resultaten van de zoektocht naar mogelijke nieuwe locaties dient te komen. Maar ook wil men dat er een versneld onderzoek komt naar bouwmogelijkheden om de lange wachtlijst van eigen woningzoekenden te verkorten.

NZLokaal wilde graag in de motie dat het college de regie van de hele opvang van de statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) zelf in handen neemt en dat men zorg draagt aan de spoedige integratie van deze mensen en daarvoor ook ambtelijke capaciteit voor vrij gaat maken.

In antwoord op de ingediende moties gaf het college aan dat men op de lijn wil door gaan die men in de laatste vergadering had aangegeven en dat de ingediende moties geen aanleiding gaven om daar van af te wijken. De burgemeester gaf ook dit keer weer aan dat er volgens het college in de gemeente geen gebouw of grond (zonder bouwplannen) direct beschikbaar is om voor het gevraagde aantal plaatsen (minimaal 200) een acute noodopvang te kunnen zorgen.

Het college is drukdoende met de mogelijkheden voor (oud)Munnekeweij als opvanglocatie, maar daar krijgt men pas half oktober uitsluitsel over. Het college gaf ook aan op zoek te zijn naar alternatieven voor (oud)Munnekeweij als deze locatie toch niet door mocht gaan. Tevens is het college met de vraag bezig hoe men de problematiek voor lange wachtlijsten van de eigen woningzoekenden kan oplossen, alleen is het bouwen van nieuwe woningen niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Ook werkt de regering op dit moment daarin niet mee, door de Woningstichting Padua te korten komt er weinig geld beschikbaar voor sociale nieuwbouw.

Op vragen van enkele fracties gaf het college aan dat men met de communicatie over de opvang van vluchtelingen naar de burger toe al aardig wat gedaan heeft. Omwonenden van (oud) Munnekeweij zijn middels een brief geïnformeerd, zijn er persberichten verschenen, op de website is een veelgestelde vragenpagina met antwoorden geplaatst. Tevens is men bezig met organisaties zoals vluchtelingenwerk en het Rode kruis bezig om alvast voorbereidingen te treffen, maar ook wordt er binnenkort overlegd met de gezamenlijke kerken binnen ons dorp. Het college gaf aan dat men pas een openbare bijeenkomst wil organiseren, als er concreet een locatie beschikbaar komt.

Na een korte schorsing van de vergadering, waarin men binnen de eigen fractie een standpunt kon bepalen over de ingediende moties, bleek al snel dat er geen meerderheid was te vinden voor geen van de twee moties en daarop trokken de fracties van PvdA/Groenlinks en NZLokaal hun motie in. Een meerderheid van VVD, CDA en D66 in de raad gaven aan liever de lijn te volgen van het college. Het college zegde toe zodra er meer informatie beschikbaar komt dat men de raad gelijk zal informeren.

U kunt het item (7) via de webcast vd gemeente Noordwijkerhout terugluisteren, klik hier.