Datum: 04-07-2020 - 07:03
22
jul
'15

Persbericht NZLokaal: Plan Coremolen….. Helder, zichtbaar en betrokken?

Graag maakt NZLokaal gebruik van de gelegenheid om betrokken inwoners van Noordwijkerhout te informeren over de stand van zaken rond de totstandkoming van het plan Coremolen. En dan in het bijzonder de inspanningen van NZLokaal tot nog toe...

om meer openheid en openbaarheid te verkrijgen rond de besluitvorming.

 

Om het geheugen wat op te frissen:
Doordat de projectontwikkelaar een aantal jaren geleden zijn betalingsverplichtingen niet nakwam, voelde de gemeente zich genoodzaakt zelf te investeren met een aantal tonnen aan gemeenschapsgeld. Bezworen werd, dat garanties waren gesteld en dat het college alles op alles zou zetten om die investering weer terug te krijgen.

Tot grote teleurstelling bleef het echter muisstil en was er, voorzichtig uitgedrukt, bepaald geen sprake van actieve openbare van informatie als verantwoording voor de wijze hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Op meerdere data werden door de fractie van NZLokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college met als doel het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden tot kostenverhaal, waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan het afkopen van door de aannemer gelegd retentierecht, niet afgedragen exploitatiebijdragen voor bovenwijkse voorzieningen door de projectontwikkelaar en niet vergoede ambtelijke kosten.

De door de fractie gestelde vragen werden helaas met moeite en moeizaam beantwoord, waarbij de indruk zou kunnen ontstaan dat het college eigenlijk geen behoefte had aan een opening van zaken of het alsnog in gang zetten van een actief kostenverhaal. Dit terwijl het toch zou gaan om een behoorlijk bedrag aan gemeenschapsgeld, waarvan tot op heden ook nog geen specificatie gegeven kon worden.

Er werd slechts geschermd met het argument, dat alleen een faillissementsaanvraag mogelijk zou zijn, doch dat dat dan tevens kansloos zou zijn wegens gebrek aan baten. Daarbij werd echter volledig voorbij gegaan aan andere mogelijkheden tot kostenverhaal.

Aanvullend is door een individueel fractielid nog een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur met als voornaamste doel het openbaar maken van de exploitatieovereenkomst Coremolen.

De commissie Bezwaarschriften heeft daarop positief geadviseerd. Het college zal dit advies vermoedelijk wel (moeten) gaan opvolgen, doch heeft een definitieve beslissing verdaagd met 18 weken!

Moraal van het verhaal?
Ondanks mooie plannen en woorden, waarvoor ik onder meer zou willen verwijzen naar het nieuwe communicatiebeleidsplan, is er weinig bereidheid van de zijde van het college tot openheid en openbaarheid. Ook nauwelijks tot geen bereidheid tot het afleggen van verantwoording over mogelijke misslagen uit het verleden, zoals rond het plan Coremolen.

Er wordt te snel besloten tot vertrouwelijkheid of geheimhouding in de besluitvorming, waardoor een oestercultuur ontstaat of deze op zijn minst de schijn daarvan in stand wordt gehouden.

Ook een beknotting van de mogelijkheden tot het voeren van een inhoudelijk debatten in de raad. Volledige, actuele en openbare informatie dient in principe beschikbaar te zijn voor alle partijen en burgers en raakt daarbij de kern van een zorgvuldige en democratische besluitvorming!

 

Persbericht NZLokaal Jaap de Moor.