Datum: 30-05-2020 - 00:26
21
jun
'15

College presenteert communicatiebeleidsplan 2015-2018.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijkerhout heeft het communicatiebeleidsplan 2015-2018 naar buiten gebracht. In de Commissie BAM van 25 juni wordt het communicatie- beleidsplan gepresenteerd door communicatiebureau Publiec en daarna besproken...

in deze commissie en vervolgens ook in de gemeenteraadsvergadering van 9 juli.

Inleiding communicatiebeleidsplan 2015-2018 door wethouder Bert Gotink.

De komende periode gaat de gemeente Noordwijkerhout anders communiceren. Ons nieuwe communicatiebeleid sluit aan bij de wensen van nu. Want de samenleving verandert. De bewoner is mondiger, is meer betrokken en komt op voor zijn of haar rechten.

De verwachtingen van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie liggen hoger. Daar komt bij dat de lijnen tussen bewoners en gemeente korter zijn geworden door het gebruik van sociale netwerken. De rol van de lokale overheid verandert. De organisatie legt meer vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de bewoners en krijgt een meer ondersteunende rol.

Om te zorgen dat de informatie-uitwisseling tussen de gemeente Noordwijkerhout en de inwoners goed verloopt heeft het college daarom in het werkprogramma de doelstelling opgenomen om extra te investeren in communicatie met bewoners. De gemeente Noordwijkerhout gaat meer omgevingsbewust werken en communicatie krijgt een belangrijke plek in het hart van het beleid.  

Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke communicatie een meer open karakter krijgt. De gemeente moet goed bereikbaar zijn, zorgen dat informatie goed vindbaar is, moet het gesprek met bewoners aangaan en mensen bewegen en de ruimte geven om mee te doen.

Naast traditionele middelen wil de gemeente digitale communicatiemiddelen meer benutten om zo te komen tot open communicatie met alle doelgroepen. Ook wil de gemeente bewoners, bedrijven, verenigingen en instellingen meer betrekken bij de besluitvorming.

We willen onze deskundige gemeentelijke medewerkers aan het woord laten, naar de pers, via sociale media en bij ontmoetingen met betrokkenen. Daarbij staat de dialoog centraal. Sterker nog: die dialoog wordt door de organisatie opgezocht.  

Dit communicatiebeleidsplan is richtinggevend voor bestuur en medewerkers. Het zet het kader neer voor de inzet van communicatie in beleidsprocessen en in projectplannen en de manier waarop bestuur en medewerkers hun communicatieve taak uitvoeren.

Het plan draagt er aan bij dat iedereen de komende vier jaar meer omgevingsbewust wordt. In dit plan zijn de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse  en Noordwijkerhout (RHLN) meegenomen en is aandacht voor de inzet van digitale communicatiemiddelen en het tot stand brengen van meer burgerparticipatie.

Het plan vraagt een omslag van de organisatie, want om communicatief en omgevingsgericht te werken is een andere ‘mindset’ nodig van iedereen. Van beleidsmakers, projectleiders, en medewerkers aan de balie tot de leidinggevenden en het bestuur.

Het vraagt van ons om bij elk (beleids)plan of project na te denken over de omgeving. Wie hebben hier belangen bij? Wat willen betrokkenen weten? Kunnen zij meedenken bij de oplossing? Hoe zorgen wij dat bewoners gaan meedenken? Daarbij moeten we flexibeler worden, maar toch op koers blijven.

Deze instelling zorgt ervoor dat communicatie altijd in het hart van ons beleid zit, en dat gaat iedereen voelen en zien.

Namens het college, Bert Gotink, wethouder.

Klik op de foto voor het gehele communicatiebeleidsplan 2015-2018.