Datum: 17-10-2021 - 21:17
10
jun
'15

Uitkomst onderzoek: Sportpark de Boekhorst niet verplaatsen.

Op woensdag 17 juni wordt er een ingelaste vergadering gehouden van de commissie Ruimte en Wonen. Deze vergadering komt helemaal in het teken te staan van de gevraagde onderzoeken en de mogelijke plannen met betrekking tot sportpark De Boekhorst en de daarbij...

betrokken sporthal De Schelft. Op de website van de gemeente Noordwijkerhout staan nu al de uitkomsten van het onderzoek, tijdens de komende commissievergadering zal een verdere uitleg volgen van het onderzoeksbureau.

Hieronder kunt u een samenvatting lezen over de uitkomsten geschreven door het college van B & W. Wilt u alles lezen, klik dan hier.

Samenvatting Ruimtelijke Analyse locatie Boekhorst - Gooweg - Bavo:
Om een goede afweging te kunnen maken op welke van de drie voorgestelde locaties binnen de gestelde kaders een nieuw sportpark gerealiseerd kan worden is in de ruimtelijke analyse inzichtelijk gemaakt welke ruimtelijke, cultuurhistorische, landschappelijke en financiële consequenties in het geding zijn.

Kort samengevat kan uit het rapport worden gehaald dat op alle locaties een sportpark kan worden gerealiseerd. Echter kent iedere locatie zijn plus- en minpunten. Alles overwegende kan kort samengevat de volgende conclusie uit het rapport worden getrokken:

Sportpark de Boekhorst
Het inpassen van het sportpark is ruimtelijk bezien mogelijk. Door de verbindingsweg direct grenzend aan het sportpark neer te leggen ontstaat er een duidelijke overgang naar het buitengebied en een afbakening van het bestaand stedelijk gebied. Het park wordt door de bestaande groene randen omsloten.

Het sportpark is in de toekomst extra goed bereikbaar door de verbindingsweg, waardoor het mede mogelijk wordt gemaakt om het park af te sluiten van de bestaande woonwijk De Boekhorst. Er zou, afhankelijk van de verdere uitwerking mogelijk een beperkte aantasting kunnen plaatsvinden van een cultuurhistorisch waardevol element (oude duin).

Het sportpark heeft een beperkte omvang, en uitbreiding in de verre toekomst is niet of zeer beperkt mogelijk. Bij de toevoegingen van een sporthal en/of zwembad zal er functioneel gebruik moeten worden gemaakt van de gronden en derhalve gestapeld moeten worden gebouwd. Doordat de gronden in eigendom zijn van de gemeente is een extra investering voor aankoop van gronden niet noodzakelijk.

Gooweg:
Het inpassen van het sportpark is fysiek mogelijk. Het gebied wordt door de bestaande waterlopen omsloten. Voordeel is dat er clustering / samenhang kan worden gezocht met het nabijgelegen scholencomplex.

Planologisch bezien is de locatie aan de Gooweg de minst gunstige. De Gooweg is gelegen buiten bestaand stedelijk gebied. Provinciaal beleid is erop gericht dat een stedelijke functie, zoals een sportpark, binnen bestaand stedelijk gebied moet worden gerealiseerd. Er zal moeten worden aangetoond dat een sportpark binnen bestaand stedelijk gebied niet gerealiseerd kan worden.

Doordat er locaties beschikbaar zijn binnen het stedelijk gebied zal dit zeer moeilijk / niet aangetoond kunnen worden (ladder van duurzame verstedelijking). Daarnaast is de aanleg van een sportpark op de locatie aan de Gooweg in strijd met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport.

Het aanbrengen van een groene singel om de velden is vanwege de beperkte ruimte niet of slechts beperkt mogelijk. Hierdoor blijft het park vrij open, hetgeen vanuit sporttechnisch oogpunt niet wenselijk is.

Het plaatsen van groene omzoming past tevens landschappelijk niet binnen de open uitstraling van het gebied. Door de aanleg van een sportpark aan de Gooweg ontstaat er verkeerstechnisch er geen optimale situatie voor de bereikbaarheid van het park voor langzaam verkeer.

Doordat de gronden niet in eigendom zijn van de gemeente zullen de gronden moeten worden aangekocht, verloren gaande bollengrond moeten worden gecompenseerd en agrarische bedrijven mogelijk moeten worden verplaatst. Medewerking van de grondeigenaren is hiervoor een voorwaarde.

Daarnaast is bij de realisatie van een sportpark aan de Gooweg een verzoek om tegemoetkoming in planschade van de nabij gelegen grondeigenaren zeer aannemelijk. Planologisch en financieel heeft deze locatie dusdanige negatieve aspecten dat de realisatie van een sportpark op deze locatie niet realistisch is.

Bavoterrein:
Het inpassen van het sportpark op het Bavoterrein is fysiek eveneens mogelijk. Deze locatie bevat echter cultuurhistorische en landschappelijke waardevolle elementen waardoor de sporttechnische voorzieningen niet compact bij elkaar gelegd kunnen worden.

Daarnaast kunnen niet alle cultuurhistorische en landschappelijke elementen bij een inpassing van een sportpark worden gerespecteerd en deze zullen verloren gaan. Dit is niet in overeenstemming met de structuurvisie van de gemeente. Een belangrijk aspect is dat de gronden niet in eigendom zijn van de gemeente, medewerking van de grondeigenaren is een voorwaarde.

Op deze locatie worden door de grondeigenaren plannen uitgewerkt voor woningbouw. Bij realisatie van een sportpark op het Bavoterrein komt een deel van het beoogde woningbouwprogramma te vervallen.  
Er kunnen mogelijk een gelijk aantal woningen op het terrein van De Boekhorst worden gerealiseerd echter de opbrengsten van de woningen worden mede bepaald door de setting van het gebied en de typologie van de woningbouw.

De zorgpartijen zullen op de locatie Boekhorst minder opbrengsten genereren, hetgeen voor hun gezien de afspraken die er liggen, niet aanvaardbaar is. In een brief van de zorgpartijen gericht aan de raad is dit eveneens kenbaar gemaakt. Daarnaast is bij de realisatie van woningbouw op het terrein De Boekhorst een verzoek om tegemoetkoming in planschade zeer aannemelijk.

Het college van B & W Noordwijkerhout