Datum: 28-05-2023 - 05:08
01
apr
'15

College doet voorstel ondersteuning voor- en vroegschoolse educatie.

In de commissievergadering SAM van 3 maart 2015 hebben de fracties van de VVD en PvdA een initiatiefvoorstel/ discussienota gepresenteerd. In dat stuk wordt voorgesteld om de eenverdieners met (voor een deel kwetsbare) peuters op de voorschoolse opgang financieel...

tegemoet te komen. Dit voorstel is door het college nu uitgewerkt en komt op 14 april weer in behandeling bij de commissie SAM.

Het college gaat de raad adviseren om in te stemmen met de inzet van middelen voor voor- en vroegschoolse educatie om gedurende de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017:

1. eenverdieners een jaarlijkse inkomensafhankelijke bijdrage te verstrekken voor de opvang van kinderen van 2,5 en 3 jaar voor maximaal 280 uur per jaar en

2. kinderen die mogelijk een risico lopen op een taalachterstand een gratis derde dagdeel voor maximaal 120 uur per jaar beschikbaar te stellen.

Hierdoor wordt het mogelijk om de bereikbaarheid van de peuterspeelzalen voor de groep 1-verdiengezinnen te vergroten voor de komende 2 schoolperiodes. Voorschoolse opvang zijn in Noordwijkerhout de kinderopvang en peuterspeelzalen (Bambini in de Zeestroom). Daar is een verschil ontstaan tussen een oudervergoeding voor eenverdieners en een oudervergoeding voor tweeverdieners. Vroegschoolse opvang is de educatie op basisscholen voor 4- en 5-jarigen.

De kosten van dit plan zullen als extra uitgave van € 5.647,04 op de gemeentebegroting van 2016 komen en op de gemeentebegroting 2017 zal men rekening moeten houden met een extra uitgave van € 23.854,10. Volgende week staat het raadsvoorstel met nadere info op de gemeentelijke website.

Informatie voor- en vroegschoolse educatie (vve) van de Rijksoverheid.
Deze informatie is betrokken bij het advies aan B & W. Wel kan worden opgemerkt, dat er niet altijd sprake is van een taalachterstand bij kinderen op de voor en vroegschoolse opvang.