Datum: 19-04-2021 - 11:26
24
feb
'15

College stemt in met fietspad langs nieuwe weg maar geen verplaatsing Sportpark De Boekhorst.

Volgende week komt in de commissie Ruimte en Wonen het voorstel inzake herstructurering van Sportpark De Boekhorst en de aanleg van verbindingsweg Bavo weer op tafel. In de laatste vergadering vonden de commissieleden dat het college te hard van stapel liep en trapte op de rem...

en gaf het college wat huiswerk mee. Het college wil haast maken met de plannen en komt nu al weer met een antwoord op de verschillende aanbevelingen vanuit de commissieleden. Tevens is het college opnieuw, of doet men dat binnenkort, in gesprek gegaan met omwonenden, verenigingen en andere belanghebbenden.

Het college wil nu nog geen nieuwe schets met de aanbevelingen maken want men wil eerst alle onderzoeken, besprekingen en vergaderingen afwachten voordat men definitief met een uitgewerkt plan komt. Wel heeft men al een aantal dingen onderzocht en heeft men daar al een mening over.

*In de commissie werd de oude discussie plan 'Stuiver' opnieuw aan de orde gesteld. Wat het college betreft is deze discussie afgerond en was al eerder aan de gemeenteraad aangegeven dat het verplaatsen van het sportcomplex naar het Bavoterrein om diverse redenen niet haalbaar is.

*Een andere suggestie die in de commissie werd gedaan was de verplaatsing van het sportcomplex naar een andere locatie zoals het bollengrondgebied tussen de N206 en de Gooweg. Ook dit vindt men niet haalbaar, het verplaatsen van een sportcomplex op bollengrond is in beginsel in strijd met de uitgangspunten van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG).

Maar ook de aankoopkosten van de grond zullen hoog zijn (ervaringen bij Bulb Trade Park) waarbij men ook aanwezige bedrijven zal moeten uitkopen en er planschade betaald zal moeten worden aan de mensen die nu hun huis aan de Gooweg hebben. Al met al volgens het college geen haalbare kaart.

* Het college wil wel in beginsel instemmen met de aan te leggen verbindingsweg, inclusief fietspad, langs de noordzijde van het sportpark De Boekhorst.

* Het college is al gestart met de gesprekken met alle belanghebbenden ten einde alle ideeën, kansen en knelpunten te inventariseren.

* Het uitgangspunt bij de gesprekken is de realisatie van een multifunctionele accommodatie op de locatie van het sportpark De Boekhorst conform het door de gemeenteraad vastgesteld accommodatiebeleid. Waarbij er ook gekeken wordt of het gewenste 6e veld voor VVSB op een andere manier kan worden ingevuld.

* Separaat, naast punt 4, wil het college de optie betrekken om wellicht (een deel van) de activiteiten op de huidige locatie van De Schelft te laten. Maar deze zal dan wel op termijn aangepast moeten worden aan de eisen van deze tijd.

* Tevens wil men een onderzoek starten naar de toekomst van het zwembad De Schelft.

* Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals het laten doen van wettelijke onderzoeken, het laten opstellen van een programma van eisen en het laten maken van een voorlopig schetsontwerp.

* Het college wil de daarbij behorende kosten en financiering in beeld te laten brengen. Aan de gemeenteraad zal gevraagd worden om een bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen om de voorbereidingswerkzaamheden te kunnen laten uit voeren. Dit bedrag te dekken uit de algemene reserve.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze voorstellen dan hoopt het college, na de onderzoeken en inventarisatie van alle wensen, na de zomerperiode met concreet voorstel te komen en zeker wat het allemaal moet gaan kosten en hoe dat allemaal betaald moet gaan worden. Het college benadrukt nogmaals dat nog niets vaststaat en alles nog mogelijk is.

 

De volledige brief aan de commissie Ruimte en Wonen, kunt u hier lezen klik hier.