Datum: 16-07-2020 - 17:46
12
feb
'15

College geeft antwoord op 11 vragen van NZLokaal over plan Coremolen.

Op 12 januari 2015 zijn door de fractie van NZLokaal 11 vragen gesteld aan het College van B & W van de gemeente Noordwijkerhout over de verdere afwikkeling van het plan Coremolen. In het kader van een gewenste heldere besluitvorming met mogelijkheden tot publiek debat, vroeg...

de fractie ook om openbaarmaking van de nog steeds vertrouwelijk exploitatieovereenkomst.

Het college heeft de vragen beantwoord en een algemene uitleg gegeven.
Klik op de foto van de tekst voor een vergroting van het antwoord:


Vraag + antwoord:
1. Met welk belang of met welk doel heeft het college aan de exploitatieovereenkomst Zeestraat/Coremolen van 25 november 2009 het karakter van vertrouwelijkheid gegeven?
- toelichting:
Ingevolge doel en strekking van de Wet Openbaarheid van Bestuur dienen bestuursorganen actief en proactief mee te werken aan openbaarmaking van documenten, die hebben bijgedragen aan bestuurlijke besluitvorming. Derhalve het toegankelijk maken van informatie voor iedere burger en niet alleen raadsleden.

2. Op grond van welke wetsbepaling is aan genoemd document de status van “vertrouwelijkheid” gegeven?
- toelichting:
Er lijkt geen wettelijk regime te bestaan voor het vestigen of naleven van een aan een document verleende status van “vertrouwelijkheid”.

3. Had het college de bedoeling op grond van geheimhouding genoemd document aan de openbaarheid te onttrekken?
- toelichting:
Slechts in artikel 25 van de Gemeentewet is een procedure opgenomen voor het geval gebruik gemaakt zou moeten of kunnen worden van een geheimhoudingsprocedure.

4. Zo er een positief antwoord gegeven kan worden op vraag 3: waarom is niet de procedure gevolgd als bedoeld in artikel 25 Gemeentewet?

5. Is het College bereid alsnog mee te werken aan openbaarmaking van de genoemde overeenkomst?


6. Welke uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van materieel belang zijn door de projectontwikkelaar niet nagekomen?


7. Welke extra kosten heeft de gemeente moeten maken om alsnog nakoming af te dwingen of na te streven?
Toelichting: In de tweede bestuursrapportage 2013 (bladzijde 9) wordt vermeld, dat de gemeente het  retentierecht van de aannemer, dat gevestigd was op het Coremolenplein, heeft afgekocht voor een bedrag van € 150.000. Ook zou er nog sprake zijn van (gedeeltelijk) onterecht afgedragen RIF-gelden en overige kosten.

8. Heeft er een afdracht voor bovenwijkse voorzieningen plaats gevonden en zo ja hoeveel en door wie?

9. Welke pogingen zijn in het werk gesteld om kosten als bedoeld in vraag 7 en, indien van toepassing, vraag 8 te verhalen op de projectontwikkelaar?
Toelichting: In de eerdergenoemde bestuursrapportage (bladzijde 9) staat vermeld, dat de gemeente zou trachten de gelden alsnog bij de projectontwikkelaar te verhalen.


10. Welke zekerheden zijn door de gemeente aan de projectontwikkelaar gesteld voor het nakomen van de verplichtingen, voortvloeiend uit voornoemde overeenkomst cq waarom zijn deze niet uitgewonnen?

11. Is er overigens nog gebruik gemaakt van boetebedingen of kettingbedingen en mogelijkheden voor verhaal op andere partijen, zoals rechtsopvolgers of (de) aannemer(s) en zo neen, waarom niet?


Foto BON