25
jan
'15

Alternatieven voor plannen sportpark de Boekhorst, 'Plan Stuiver' ook weer geopperd.

Afgelopen woensdag werd in de commissievergadering van Ruimte en Wonen de plannen met sportpark De Boekhorst behandeld. Hierbij werden twee alternatieven geopperd die niet allebei met evenveel enthousiasme werden ontvangen. Als eerste bracht NZLokaal een in 2011 al eerder...

voorgesteld plan naar voren. Het 'Plan Stuiver' werd destijds als absoluut niet realistisch en onhaalbaar geacht door de toenmalige wethouder Knapp.

Maar toch deed NZLokaal afgelopen woensdag een poging om 'plan stuiver' weer nieuw leven in te blazen.

Alternatief van NZLokaal tijdens commissievergadering.

NZLokaal ziet graag dat het opnieuw onderzocht gaat worden of het verplaatsen van het gehele sportcomplex naar het Bavo-terrein haalbaar is. Voor VVSB betekent dit terug naar de roots. Volgens NZLokaal zitten daar een aantal voordelen aan.

1. Het huidige sportpark kan gedurende de realisatie van het nieuwe sportpark in bedrijf blijven. 2. Daar is veel meer ruimte en kan toekomstgericht gebouwd worden aan een sportcomplex met veel meer allure en uitstraling dan het huidige plan. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

3. Er is dan wél een goede combinatie mogelijk met de sport-, cultuur- en evenementenvoorzieningen van de huidige Schelft en eventueel ook die van de nieuwbouw aan het Pesthuis. Hierbij kunnen de parkeerplaatsen ook nog gedeeld worden met die voor het sportcomplex.

4. De grond onder het huidige sportcomplex en eventueel De Schelft zou vervolgens geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw, c.q. geruild kunnen worden voor de voor het sportpark op de Bavo
benodigde grond. 5. Met het bebouwen van deze grond wordt stedenbouwkundig een goede afronding van de wijk Boekhorst verkregen.

Wij weten ook dat in 2011 een soortgelijke variant is gepasseerd, die toen met destijds door u gestelde argumenten niet verder is uitgewerkt. De argumenten van toen gelden in belangrijke mate niet meer of u hecht er thans geen waarde meer aan. Het argument van kapitaalvernietiging van bestaande opstallen en velden: is niet meer aan de orde, omdat dit in de voorliggende plannen ook het geval is.

1. De rode bouwcontour waar het sportcomplex buiten lag, is door de provincie losgelaten. Dus het is weer eenvoudiger om hier woningbouw te ontwikkelen. 2. Het argument van gemaakte plankosten voor de Bavo hoeft ook niet of ten dele aan de orde te zijn, immers is een combinatie in allerlei varianten denkbaar, met zowel woningen op het Bavo-terrein als op het vrijkomende terrein van de Boekhorst en eventueel De Schelft.

3. Door in het vervolg van de uitwerking de plannen integraal te benaderen kunnen ook voordelen worden behaald. Een positieve grondhouding van de eigenaren van het Bavo-terrein is hiervoor nodig, maar kan en moet worden afgetast. 4. Behoud van het ‘duintje’ aan de Herenweg met zijn archeologische en historische waarde werd toen als argument aangedragen maar er mag in het huidige voorstel wel een stuk van worden afgesnoept.

In een reactie beantwoordde wethouder De Jong dat het college dit plan niet meer wilde oprakelen, volgens de wethouder zijn de argumenten van 2011 nagenoeg niet veranderd. Het kostenaspect, het moeten verzetten van heel veel grond om het terrein vlak te krijgen voor sportvelden en het loslaten van het parkachtige Bavo-terrein. Tevens zijn er ondertussen al bouwafspraken gemaakt met de eigenaren van het terrein en die kun je niet zomaar opzij zetten. Alles bij elkaar zijn dit te belangrijke argumenten voor het college om het plan weer uit de kast te trekken.

De heer Floor van de PvdA opperde ook nog een ander alternatief plan. In het kader dat het gebied langs de Gooweg en tussen de N206 door de 'ruimte voor ruimte regeling' al aardig wordt volgebouwd leek het hem een idee om te kijken of dat, of toch nog ergens anders, wellicht een locatie is om het nieuwe sportpark te laten verrijzen. Op het huidige VVSB-terrein kan dan woningbouw plaats vinden en kunnen de plannen langs de N206 wel ruim worden uitgevoerd en is er een goede ontsluiting via de N206.

Kortom het laatste woord over de plannen met Sportpark De Boekhorst is nog lang niet gezegd, wordt vervolgd.

Op de foto het huidige Bavo-terrein met twee doeltjes, een voorbode?