Datum: 04-07-2020 - 14:13
20
jan
'15

Aangepaste plannen voor noordelijke randzone nieuwbouwwijk Mossenest 2.

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout geven kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de noordelijke randzone van de nieuwbouwwijk Mossenest II. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is om, gelet op de marktomstandigheden, een...

grotere diversiteit in woningtypen mogelijk te maken. Naast de nu toegestane twee-aaneengebouwde en vrijstaande woningen komt er ook ruimte voor rijwoningen en kleinere twee –aaneengebouwde woningen. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door de watergang langs de Via Nova en aan de zuidzijde door de Fossa.

Aan de westzijde grenst het plangebied aan de nog aan te leggen weg Vergilius. Aan de noordkant grenst het plangebied aan het in verkoop zijnde project “De Houtwal”. Doel van dit bestemmingsplan is om de gewenste aanpassing een definitieve juridische basis te verschaffen.

Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren.
Ten aanzien van deze voornemens liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen.

Wanneer het ontwerp bestemmingsplan gereed is, zal deze ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in het Noordwijkerhouts Weekblad, de Staatscourant en via de gemeentelijke website.

Foto's PR