Datum: 05-08-2020 - 15:45
17
dec
'14

Een zesde variant voor Duinpolderweg, N206 buigt af bij de Ruigenhoek.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een extra variant vastgesteld voor het te kiezen voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Deze variant buigt af bij Ruigenhoek en gaat vervolgens verder langs het spoor in Hillegom. Door deze variant wordt mogelijke schade...

aan het natuurgebied in de duinen zo veel mogelijk voorkomen. De extra 'spoorvariant' wordt meegenomen in de komende m.e.r. onderzoeken die nodig zijn om een voorkeurstracé te kiezen

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 8 januari 2015 organiseren de provincies en gemeenten een inloopbijeenkomst om omwonenden en geïnteresseerden over de Spoorvariant te informeren. Door deze extra variant is een nieuwe groep belanghebbenden in beeld gekomen, die de komende periode zorgvuldig wordt geïnformeerd.

Tevens worden de resultaten van de actualisatie van de Grensstreekstudie en de doorrekening van NOG Beter toegelicht. De actuele verkeerscijfers tonen aan het nodig is om te inventariseren welke maatregelen nodig zijn om huidige en toekomstige knelpunten te verminderen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid in de regio. Op de avond zijn bestuurders en ambtenaren aanwezig met kaartmateriaal om het besluit toe te lichten.

(MER) - Onderzoeken
De verschillende varianten worden de komende zes maanden doorgerekend en onderzocht op: landschap, geluid, leefbaarheid en luchtkwaliteit. Ook worden een Landbouw Effecten Rapportage (LER), Economische Effecten Rapportage (EER) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd.

Medio 2015 zijn de onderzoeken klaar en daarna kan er een besluit genomen worden over een (voorlopig) voorkeurstracé. Het voorlopig voorkeurstracé wordt daarna vrijgegeven voor inspraak van belanghebbenden.

Duinpolderweg

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft.

De verkeersdoorstroming is op dit moment onvoldoende en uit de cijfers blijkt dat dit in nabije toekomst alleen maar zal verergeren. Dat is slecht voor de (lokale) economie, het milieu en de leefbaarheid in de dorpen.

De Duinpolderweg is een verbindingsweg tussen de N206 en de A4, die het drukke (vracht)verkeer buiten de dorpen om laat rijden. Hierdoor verbetert de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en kan het verkeer beter doorrijden. De Duinpolderweg is een gezamenlijk project van de regionale overheden.

Dit zijn de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Stadsregio Amsterdam, regio Holland-Rijnland en de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom en Noordwijkerhout. Deze overheden zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat de Duinpolderweg het beste in het gebied tussen Hillegom en Bennebroek kan komen.

Meer informatie leest u op www.noordholland.nl/duinpolderweg.

Kaartje onderzoeksgebied met de nieuwe 'Spoorvariant'.