Datum: 23-01-2022 - 10:21
03
okt
'14

Politiek worstelt met de vraag 'hoe om te gaan met de communicatie met de eigen inwoners?'.

Burgemeester en wethouders hebben bij de presentatie van het coalitieakkoord 'Samen op weg' toegezegd dat de raad en de inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen worden betrokken bij de uitwerking van het conceptcollegewerk- programma. In de bijzondere raadsvergadering...

van gisteravond werd een eerste aanzet gedaan met een beeldvorming van het programma, dit om samen te bekijken hoe het collegewerkprogramma voor de komende vier jaar gestalte moet gaan krijgen. Iedere fractie mocht zijn zegje doen al was dat niet bij iedere politieke partij zo overgekomen!!

Afgelopen woensdag werd nog via BON de inwoners opgeroepen om gebruik te maken van hun inspreekrecht over onderwerpen uit het conceptcollegewerkprogramma. Blijkbaar was deze communicatie te laat, niet goed genoeg of was er geen interesse vanuit de inwoners, want er had zich maar één inspreker zich aangemeld.

Wendy Weijers-Bijlemeer sprak als bestuurslid van de SPGN (Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout) en ook als direct betrokkene haar bezorgdheid uit over de per 1 januari 2015 overgehevelde zorgtaken naar de gemeente toe zoals de mantelzorg, de PGB (Persoon Gebonden Budget) en de jeugdzorg.

Wethouder Gotink deelde die bezorgdheid maar gaf aan dat deze regio er goed op is voorbereid en dat er in de komende commissievergaderingen nog volop aandacht aan deze onderwerpen besteed zal worden. Hij nodigde Wendy dan ook uit om daarbij aanwezig te zijn en desnoods via het inspreekrecht nogmaals haar zorgen te uiten.

In de vergadering werden verder door de fracties diverse kritische noten, aanvullingen, suggesties, ideeën aan het college meegegeven. Waarbij Leon Floor van de PvdA als suggestie aangaf dat het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Dorpsstraat voor niet al teveel te koop staat, dit zou volgens hem een mooie plek zijn voor een buurthuis, het museum van Noordwijkerhout en voor cultuur uitingen.

Alle onderwerpen uit het conceptcollegewerkprogramma zullen de komende maanden aan bod komen in de diverse commissie- en raadsvergaderingen en BON zal u daar verslag van doen.

Communicatie
Eén onderwerp kwam wel als heel belangrijk bij alle fracties naar voren en dat is ook gelijk één van de speerpunten van het College van Burgemeester & Wethouders voor de komende 4 jaar: communicatie met haar inwoners. Uit alle opmerkingen blijkt wel dat de politiek nog een beetje worstelt hoe men daar mee omgaat en werden er veel suggesties aangedragen om de communicatie met de inwoners en het laten meedenken in het beleid van de gemeente van de grond te laten komen.

Mogelijkheden die door de partijen werden aangedragen is om net als de partij NZLokaal de inwoners op te gaan zoeken (klik hier). Maar ook een suggestie was om via wijkverenigingen avonden te gaan beleggen. Veel sympathie was er voor het idee om regelmatig een avond te beleggen, waarbij inwoners zonder afspraak naar de informele bijeenkomst (niet in de raadszaal) kunnen komen om met het college en de raadsleden dingen die de inwoners aangaan te bespreken.

Tevens wil men dat het inspreekrecht over onderwerpen in de commissievergaderingen gepromoot moet worden. Al deze opmerkingen (en nog meer) zullen de komende tijd aan bod gaan komen, om het speerpunt 'de communicatie met de burger' te verbeteren.

Foto inspreekrecht Wendy Weijers-Bijlemeer.