Datum: 19-02-2020 - 16:46
01
okt
'14

Ondertekening Afsprakenkader Vitale Duin- en Bollenstreek.

Zes wethouders Ruimtelijke Ordening van de samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten waaronder wethouder Knapp van Noordwijkerhout en gedeputeerde G. Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland hebben op 30 september het ‘Afsprakenkader Vitale Duin- en Bollenstreek’ ondertekend...

De ondertekening vond plaats op het bedrijf van Berbee Beheer in Lisse, een passende locatie, waar binnenkort het landschap verbetert en bollengrond wordt toegevoegd. Dat gebeurt door de sloop van tienduizenden vierkante meters bedrijfshallen en kassen en de bouw van enkele zogenoemde ‘Greenportwoningen’.

Stabiel ruimtelijk beleid en nieuwe investeringen

De samenwerkende gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en de provincie Zuid-Holland zetten zich in voor een verdere ontwikkeling van een vitale Greenport Duin- en Bollenstreek. Belangrijk daarvoor is het bieden van stabiliteit en continuïteit in het ruimtelijk beleid voor de lange termijn. Deze ‘planologische rust’ zien zij als een absolute voorwaarde voor een uitnodigend investeringsklimaat om zowel de gewenste stedelijke ontwikkelingen als de herstructurering en vernieuwing van het bollen- en sierteeltgebied te stimuleren. Daartoe hebben de partijen een gezamenlijk Afsprakenkader opgesteld.

Gedeputeerde Veldhuijzen:
Gedeputeerde Veldhuijzen bij de ondertekening: “ ik vind dit een prachtig moment, je maakt niet vaak mee dat gemeenten iets strenger willen regelen dan de provincie, meestal vragen ze om versoepeling. Het is nu de uitdaging om de eigen intergemeentelijke structuurvisie opnieuw goed te bekijken en onderlinge afspraken te maken over wat je wilt bereiken. Binnen provinciale randvoorwaarden kunnen gemeenten een eigen zelfbindend ruimtelijk beleid ontwerpen. De Bollenstreek heeft dit voorbeeldig gedaan.”

Ook de leden van Statencommissie Ruimte en Leefomgeving spraken in hun vergadering van 24 september bij de behandeling van het Afsprakenkader waarderende woorden. Zowel de gedeputeerde als enkele Statenleden vonden dat, nu het ruimtelijk beleid in de Duin- en Bollenstreek goed was geregeld, er meer aandacht moest komen voor de economische ambities van de regio.

Samen sterk voor de aanpak van belangrijke uitdagingen:
Provincie Zuid-Holland en de samenwerkende Duin- en Bollenstreekgemeenten willen de komende 15 jaar met gericht beleid en regelgeving een aantal kernopgaven voor de Greenport Duin- en Bollenstreek effectief, integraal en waar nodig gezamenlijk aanpakken:
-Herstructurering en vernieuwing van het bollen- en bloemencluster.
-Verbetering van de kwaliteit van het landschap (open maken, opschonen verrommeling, aanbrengen landschapselementen).
-Accommoderen van de eigen behoefte aan wonen, werken en voorzieningen.
-Accommoderen van gespecificeerde bovenregionale woningbehoeftes, waarvoor bestuurlijke afspraken bestaan in het kader van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek.
-Een betere infrastructuur voor een goede bereikbaarheid van de regio.

Voor de eerste twee aspecten is mede de Greenport OntwikkelingsMaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM)opgericht. Die voert een investeringsprogramma van € 70 miljoen uit voor de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek met de opbrengst van de exclusieve verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningen.

De hoofdpunten uit het Afsprakenkader samengevat:
Vastlegging van het werkingsgebied van de GOM door een duidelijke definitie en ruimtelijke begrenzing op een kaart. Goede borging in het provinciaal beleid van de exclusieve bouw van Greenportwoningen en de z.g. Ruimte-voor-Ruimtewoningen in het buitengebied ter financiering van de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek en de bollencompensatieregeling.

Ruimtelijke reservering van alle huidige bekende verstedelijkingslocaties tot 2030.
Erkenning van de woningbouwopgave tot 2030 van 11.000 woningen voor de eigen regionale behoefte, plus 4600 woningen voor de bovenregionale behoefte vanuit de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek en 600 Greenportwoningen.

Achtergrond:
Deze zomer hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de nieuwe provinciale structuurvisie, de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), vastgesteld. Hierin staan de ambities, afwegingskaders en regels aangegeven voor het gewenste ruimtelijk beleid in Zuid-Holland tot 2030. Gemeenten krijgen meer vrijheid om (in regionale samenwerking en binnen bepaalde provinciale kaders) met nieuwe initiatieven te komen en zelf zaken te regelen die zij nodig vinden. De Duin- en Bollenstreekgemeenten en provincie zijn hierbij samen opgetrokken.

Met het Afsprakenkader wordt het ruimtelijk beleid voor de Greenport Duin- en Bollenstreek, zoals neergelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Duin- en Bollenstreek (ISG), binnen het kader van de VRM bestendigd. Daarmee wordt voorkomen dat er een vacuüm ontstaat tussen de VRM, nog te actualiseren ISG en vast te stellen Regionale Woonagenda.

Tot slot:
Provincie en Duin- en Bollenstreekgemeenten voorkomen op deze manier dat nu en in de toekomst het buitengebied opnieuw in discussie kan komen voor mogelijke verstedelijking, anders dan de nu bekende uitbreidingslocaties. Door deze helderheid in beleid en regelgeving van provincie en Duin- en Bollenstreekgemeenten die naadloos op elkaar blijft aangesloten, kan het belangrijke werk van de GOM, en daarmee de gehele herstructurering van de Duin- en Bollenstreek, voortvarend worden voortgezet.

Voor ontwikkelende marktpartijen en bedrijven in het bollen- en bloemencomplex blijft duidelijk waar ze kunnen investeren. Bewoners en bezoekers kunnen in de toekomst steeds meer genieten van een aantrekkelijker landschap. En tot slot zijn hiermee tot 2030 voldoende locaties voor de toekomstige behoefte aan woningbouw en bedrijventerreinen gereserveerd. Daarmee kan ook de komende generatie bewoners en ondernemers in de Duin- en Bollenstreek blijven wonen en werken.

Foto's PR