Datum: 14-08-2020 - 19:21
23
sep
'14

College presenteert sluitende begroting t/m 2018, belasting stijgt minimaal (0,65%) door inflatiecorrectie.

Het college van B&W heeft dinsdag de begroting voor 2015 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp zette op deze middag het één en ander voor de pers uiteen. Het college verwacht ook in de meerjarenraming t/m 2018 een sluitende begroting te hebben...

Coalitieakkoord 2014-2018
In het coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat de financiële vooruitzichten voor de komende jaren aanleiding geven voor een terughoudend financieel beleid. Met name de onzekerheden rond de veranderingen per 1 januari 2015 in de zorg en in het sociale domein spelen hierin een rol.

Ondanks de moeilijke financiële situatie kan de gemeente voor het jaar 2015 een sluitende begroting aanbieden. Dit komt onder andere doordat al vroegtijdig door de gemeente is geanticipeerd op de teruglopende rijksinkomsten. Daarnaast vallen de salariskosten en rentelasten lager uit dan waarmee meerjarig rekening was gehouden.

CWP
De uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018 zal tegelijkertijd met de begroting door de commissies en de gemeenteraad worden behandeld en vastgesteld. De beleidsmatige gevolgen van het Collegewerkprogramma 2014-2018 (CWP) zijn wel verwerkt in de begroting 2015. De financiële gevolgen van het CWP zijn echter niet verwerkt in de conceptbegroting 2015. Een belangrijk onderdeel van het CWP is de taakstelling op de bedrijfsvoering. Uiteindelijk moet deze taakstellende bezuiniging structureel € 250.000 opleveren.

Omdat de financiële consequenties van de septembercirculaire 2014 (algemene uitkering van het rijk aan de gemeente) nog niet bekend zijn, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om het positieve saldo van € 96.000 voor 2015 te storten in de Algemene Reserve.

De (meerjaren)begroting 2015-2018 is onder andere opgesteld op basis van de Voorjaarsbrief 2014 en de meicirculaire 2014. Na ontvangst van de septembercirculaire 2014 over de uitkering uit het Gemeentefonds, zal het college over de eventuele financiële consequenties de gemeenteraad nader informeren.


Lokale belastingdruk
Conform de meerjarenbegroting 2014-2017 is voor de toeristenbelasting, forensenbelasting en overige tarieven precariobelasting een extra belastingverhoging van 2% geraamd bovenop de inflatie. Om verdere lastenverzwaring te voorkomen, is in deze begroting afgezien van de jaarlijkse extra verhoging van 2% van belastingen voor inwoners van de gemeente Noordwijkerhout (zoals vastgesteld in de meerjarenbegroting 2014-2017).

Conform het coalitieakkoord 2014-2018 stijgen de tarieven van de onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting en de precariobelasting op woonschepen in 2015-2018 daarom jaarlijks slechts met de inflatiecorrectie. De inflatiecorrectie in 2015 is geraamd op 1,5% en in de jaren daarna op 1,75%. De producten rioleringen en afvalinzameling zijn in de begroting 2015 kostendekkend. Het tarief rioolrecht 2015 is ten opzichte van 2014 ongewijzigd en het tarief afvalstoffenheffing is slechts met 1% gestegen.