Datum: 04-07-2020 - 08:02
11
jul
'14

NZLokaal blijft tegen verhuizing Ireneschool.

Op NZLokaal na konden alle partijen onlangs in de commissievergadering van SAM zich vinden in het voorstel van het college om de Ireneschool te laten verhuizen. De heer de Moor van NZlokaal wilde het voorstel graag meenemen als bespreekstuk in de gemeenteraadsvergadering...

van donderdagavond. De heer de Moor liet weten dat zijn partij NZLokaal nog steeds niet achter de plannen staat om geld vrij te maken voor de verhuizing van de Ireneschool, volgens hem had de school in 2010 83 leerlingen en nu nog maar 42 leerlingen. NZLokaal vraagt zich af of er bij zo'n leerlingaantal nog wel voldoende kwaliteit geleverd kan worden, dit zou volgens de partij ook blijken uit een inspectierapport van 2012 waar bij de uitkomsten, de school als kwetsbaar wordt bestempeld.

Met een groot aantal leeftijdsgroepen in één klas krijg je een versnipperd onderwijs en dat kan nooit de kwaliteit ten goede komen, aldus de heer De Moor. NZLokaal mist een toekomstvisie van het college over het voortbestaan van deze school. De school had al veel eerder aan de bel kunnen trekken en niet zo vlak voor de zomer even geld vragen stellen voor een verhuizing.

De andere partijen wilden wel meewerken aan het verhuisplan en hebben er grote moeite mee dat NZLokaal volgens hen op de stoel van de onderwijsinspectie gaat zitten als het over kwaliteit van onderwijs gaat. De politiek moet zich daar niet mee bemoeien, er is vrijheid van onderwijs en als de school aan alle normen voldoet dan is men verplicht als gemeente om daar geld voor vrij te maken, aldus onder andere de heer Vermeulen (VVD).

Wethouder Gotink zei dat de gemeente Noordwijkerhout al jaren vindt dat alle scholen een goede huisvesting verdienen, de Ireneschool dreigt als school te klein te worden en door deze verhuizing hoopt men dat de school een nieuwe impuls krijgt om zo het voortbestaan te waarborgen. In een nieuwe passende locatie, een nieuw team en ander onderwijs kan er samen met de BSO/Kinderopvang een Brede School opgezet worden, zo moet de toekomst van deze school veilig gesteld kunnen gaan worden. En daar wil de gemeente en de meeste politieke partijen graag aan meewerken. B4Kids had al eerder aangegeven dat men in het gebouw op Duin en Dal in een te ruime jas zit en door het verhuizen van de Ireneschool naar dat gebouw, kan het voortbestaan van beide organisaties gewaarborgd worden.

Het leegkomen van de oude Ireneschool kan op termijn er voor gaan zorgen dat deze locatie herontwikkeld kan gaan worden, de grond is namelijk in het bezit van de gemeente maar daar moeten dan nog wel plannen voor worden gemaakt. De kosten van de verhuizing worden weggestreept tegen de onderhoudskosten (€ 45.000,-) die dit jaar nog uitgegeven zouden worden aan het onderhoud van de huidige locatie, dit gaat dan niet plaatsvinden, aldus wethouder Gotink. Bij stemming over het voorstel stemde alleen de fractie van NZLokaal tegen.