Datum: 07-10-2022 - 13:56
02
jul
'14

Ireneschool wil verhuizen naar het gebouw van de Duinrakkers aan Duin en Dal.

Het college van B&W heeft van het bestuur van het Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in de Duin- en Bollenstreek een verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de verplaatsing van hun Ireneschool naar het gebouw van de Duinrakkers aan Duin en Dal...

De Ireneschool is al vanaf eind jaren negentig een kleine school. In het najaar van 2013 verloren enkele ouders van de Ireneschool het vertrouwen in de school. Dit heeft ertoe geleid dat er een aantal kinderen naar andere scholen in Noordwijkerhout is gegaan. De Ireneschool had op de teldatum van 1 oktober 2013 66 leerlingen. Het nieuwe schooljaar 2014/2015 beginnen ze met 42 leerlingen.

Het bestuur hecht er aan om de enige protestants christelijke basisschool in Noordwijkerhout te behouden. Daarom wil het schoolbestuur met een andere kleinere locatie, verandering van onderwijssysteem en bemensing, de school een nieuwe impuls geven en zo een toekomst voor de Ireneschool te kunnen waarborgen. Het bestuur heeft gesteld dat de school op de teldatum 1 oktober 2018 60 leerlingen moet tellen om het voortbestaan te handhaven. Uit een leerlingenprognose blijkt dat (op grond van het verleden) dit mogelijk moet zijn.

Het schoolbestuur is zich bewust dat dit veel vraagt van betrokkenen, maar alle betrokkenen gaan enthousiast en positief deze uitdaging aan. In het plan van aanpak, dat daarvoor is opgesteld, is de verhuizing van de school naar een ander gebouw een cruciaal onderdeel. Het gebouw aan Duin en Dal heeft een uitstekende uitstraling en de mogelijkheden om met de gezamenlijke partners een integraal kindcentrum te ontwikkelen zijn aanwezig.

Estro (voorheen B4kids) huurt het gebouw aan Duin en Dal. Het aantal kinderen in de kinderopvang is sterk verminderd. Er is sprake van leegstand in het gebouw. Het huurcontract loopt tot 1 juli 2018. Het bestuur van de PCPO heeft verkennende gesprekken gehad met Estro over de mogelijkheden tot gezamenlijke huisvesting van de Ireneschool en de Kinderopvang in het gebouw aan Duin en Dal 1a te Noordwijkerhout. Zowel het bestuur, de directie van de school als Estro zien goede mogelijkheden en verheugen zich op een gezamenlijke huisvesting. De kinderopvang kan de opvang van de kinderen realiseren op de begane grond. De school heeft voldoende ruimte op de bovenverdieping.

Voor de huisvesting van de Ireneschool in het gebouw van de Duinrakkers zijn wel aanpassingen nodig. Met het bestuur van de PCPO is overeengekomen dat alleen de meest noodzakelijke dingen zullen worden gedaan. De kosten daarvan worden geschat op € 45.000. Deze kosten kunnen binnen de gemeentebegroting worden opgevangen. Het huurcontract met Estro wordt in verband met de "inhuizing" aangepast aan de nieuwe situatie. Voor de huisvesting van de school wordt geen huur ontvangen. De lagere huuropbrengsten (ca. € 43.000 per jaar) wil wethouder Gotink meenemen bij de ramingen voor de gemeentebegroting 2015. Over de maanden september tot en met december 2014 bedraagt de huurderving € 14.429,60. Met Estro is de afspraak gemaakt dat zij 50% daarvan voor zijn rekening neemt. De uiteindelijke huurderving 2014 voor de gemeente bedraagt derhalve € 7.214,80.

Door de verhuizing van de Ireneschool komt er een schoolgebouw leeg en een locatie vrij. In 2007 is reeds het perceel Dijkzicht 1 (voormalig politiebureau), grenzend aan de Ireneschool, strategisch aangekocht. Aan de gemeenteraad is destijds vertrouwelijk medegedeeld dat door de (eventueel gefaseerde) toevoeging van het terrein van de Ireneschool er een exploitabele ontwikkeling in de toekomst kan worden ingezet.

Op NZLokaal na konden alle partijen in de commissievergadering van Samenlevingszaken zich vinden in het voorstel van het college om de Ireneschool te laten verhuizen. Volgens de heer de Moor van NZlokaal kun je met zo'n weinig aantal leerlingen niet meer de kwaliteit van onderwijs waarborgen en wil het voorstel graag meenemen als bespreekstuk in de gemeenteraad. VVD en Groenlinks gaven in een reactie aan dat je als politiek niet op de stoel van de onderwijsinspecteur kan gaan zitten als je over kwaliteit van onderwijs praat. De uiteindelijke beslissing over de verhuizing zal later in de gemeenteraad plaatsvinden, maar nu al blijkt dat een meerderheid waarschijnlijk voor zal stemmen.