Datum: 01-04-2020 - 23:57
15
me
'14

Gemeenten zijn tevreden en bereiken gestelde doelen met inbesteding bij Meerlanden.

Twee rekenkamers hebben de effecten van inbesteding van afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte bij Meerlanden onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn positief. De gestelde doelen zijn bereikt. Bij zowel de gemeenten als bij Meerlanden heerst tevredenheid...

over de samenwerking.

Onderzoek rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan Meerlanden. Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door de rekenkamer van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en de rekenkamer van Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in de effecten van de inbesteding op financieel gebied en op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening.

Beoogde resultaten
De centrale onderzoeksvraag was: Heeft inbesteding van gemeentelijke taken bij Meerlanden het beoogde resultaat opgeleverd? De beoogde resultaten voor gemeenten waren lagere kosten door schaalvoordeel, verminderen van de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie en een kwaliteitsimpuls. Daarbij wilden gemeenten een Regiegemeente worden.

Positieve uitkomst

De gestelde doelen zijn behaald. Er zijn aanbevelingen, die gemeenten en Meerlanden gezamenlijk oppakken. Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten en Meerlanden tevreden zijn over de wijze van samenwerking. Meerlanden is een Overheids-NV. Dat houdt in dat gemeenten de aandeelhouders zijn. Op die manier hebben zij inspraak in de koers van de organisatie; gemeenten en Meerlanden werken als samenwerkingspartners.

Wat is de Rekenkamercommissie?
Sinds er een nieuwe Gemeentewet bestaat en de dualisering is ingevoerd is de controlerende functie van de gemeenteraad belangrijker geworden. De Rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad daarbij. De Rekenkamercommissie is dus een instrument voor de raad. De commissie helpt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onafhankelijk onderzoek te doen naar het beleid en bestuur van het college. De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid rechtmatig (volgens de geldende wet- en regelgeving) doelmatig (tegen zo laag mogelijke kosten) en doeltreffend (met het gewenste effect) uitvoert. De commissie legt haar conclusies en aanbevelingen in de vorm van rapporten voor aan de gemeenteraad.

Over Meerlanden
Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!