Datum: 24-02-2020 - 11:39
09
me
'14

Het nieuwe college van Noordwijkerhout presenteert zich en gaat "Samen op weg".

De nieuwe coalitie van CDA, D66 en VVD hebben samen donderdagmiddag het collegeprogramma en hun drie wethouders gepresenteerd die de komende vier jaar Noordwijkerhout en De Zilk gaan besturen. Zoals al verwacht zullen de drie wethouders zijn....

Hans Knapp (VVD), Henri de Jong (CDA) en Bert Gotink (D66).

Coalitieakkoord "Samen op weg".
Als uitgangspunt blijft onverminderd gelden, dat onze gemeente Noordwijkerhout zijn zelfstandigheid behoudt. Noordwijkerhout als prachtig uitziend en veilig dorp met een verantwoord voorzieningenniveau. Een plek waar het aangenaam is om te wonen, te werken te recreëren.

De coalitie houdt vast aan het behoud van de bollengrond, het versterken van een groen en bloemrijk aanzien van de streek met een open landschap en het behoud van het eigen karakter van de dorpskernen. Met de raad van commissarissen en de directie van de GOM delen wij de ambitieuze missie voor onze streek: ‘ De Duin- en Bollenstreek wil het beste woon-, werk- en recreatiegebied van Nederland zijn.’

In de periode 2014-2018 zullen de bouwontwikkelingen van het Bavogebied, Puyckendam, Mossenest II en de woonkern De Zilk, de decentralisatie in het sociaal domein en een vorm van verantwoorde, gecontroleerde samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreekgemeenten de belangrijkste thema’s zijn. In het algemeen zullen wij bij de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid het duurzaamheidaspect betrekken en adequaat anticiperen op de gevolgen van het financieel beleid – lees bezuinigingen - van de rijksoverheid.

De communicatie met onze burgers verdient bijzondere aandacht. Daarom is het gemeentelijk communicatiebeleid expliciet opgenomen in de portefeuille van een wethouder. Wij beseffen, dat de wensen en eisen van de ingezetenen als kiezer en als ‘consument’ in de loop der tijd ingrijpend zijn gewijzigd. De burgers voelen zich meer betrokken bij de gemeentelijke politiek. Vooral als directe belangen in het geding zijn.

Wij zullen naast de gebruikelijke kanalen met behulp van de sociale media via de digitale snelweg de interactie met de burgers bevorderen en verbeteren. Het politieke debat vindt plaats in de raad. Wij zetten in op een constructief debat, geheel in lijn met het duale stelsel.

De financiële vooruitzichten voor de komende jaren geven aanleiding voor terughoudend financieel beleid. Met name de onzekerheden rond de transitie in de zorg en in het sociale domein spelen hierin een rol. Het gemeentebestuur zal er voor waken om de gemeentelijke belastingen niet onnodig te verhogen. We zullen in dit verband ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering kijken. Deze zal niet worden ontzien.

Het gehele coalitieakkoord 2014-2018 kunt u teruglezen hier op BON, klik hier.

De in dit akkoord opgenomen beleidsvoornemens worden in 2014 in een activiteitenschema uitgewerkt.
Dit aan de hand van de 3 w’s.
Wat willen we bereiken en hoe betrekken we de burger hierin?
Wat gaan wij daarvoor doen en hoe evalueren we dit?
Wat mag het kosten en wat zijn de risico’s? Daar wordt ook een tijdsplanning bij gegeven

De portefeuilleverdeling voor 2014-2018 is als volgt:

Burgemeester:
- bestuursfilosofie
- algemene beleidscoördinatie
- samenwerking (primaathouder)
- dienstverlening en bedrijfsvoering
- openbare orde en veiligheid
- kunst en cultuur
- monumenten en cultuurhistorie
- volksfeesten

Wethouder Knapp (1e loco-burgemeester):
- financiën
- gemeentelijke eigendommen
- greenport (incl. Delfweg en buitengebied)
- inkoop
- weg- en waterbouw
- beheer openbare ruimte
- grondwater en rioolbeheer
- milieu
- verkeer en vervoer
- personeel en organisatie
- project Mossenest 2
- project De Zilk
- project Puyckendam
- handhaving
- sportbeleid
- algemeen subsidiebeleid

Wethouder De Jong (2e loco):
- ruimtelijke ordening excl. genoemde projecten
- volkshuisvesting
- omgevingsvergunningen
- bouw- en woningtoezicht
- grondbeleid
- economische zaken
- toerisme en recreatie
- project Bavo
- project Sancta Maria
- project De Zilk
- samenwerking

Wethouder Gotink (3e loco):
- communicatie
- ouderenbeleid
- sociale zaken
- maatschappelijk werk
- volksgezondheid
- wet maatschappelijke ondersteuning
- jeugdbeleid
- onderwijs

Foto's PR