Datum: 27-09-2021 - 15:00
08
mrt
'14

Voorbereiding nieuwe zorgtaken in volle gang.

Vanaf 2015 wordt de Wet maatschappelijke ontwikkeling uitgebreid en krijgt de gemeente er nieuwe zorgtaken bij. Ter voorbereiding op de kadernota Wmo organiseerden de vijf regiogemeentes in de Duin- en bollenstreek Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en...

Teylingen de Wmo-participatiedag. “Als er winst te behalen valt door deze veranderingen in de zorg, dan is dat winst voor de cliënt”, aldus Wethouder Gerrit Kleijheeg.

Participatiedag
De participatiedag op 28 februari werd door 120 mensen bezocht. Zij vertegenwoordigden diverse zorgaanbieders, woningcorporaties en cliëntenraden. Aan de hand van prikkelende stellingen discussieerden zij over de thema’s burgerkracht, sociale teams die problemen bij huishoudens signaleren en maatwerk voorzieningen. De aanwezigen benadrukten het belang om samen te werken en te verbinden. De stellingen brachten interessante discussies op gang. Deze informatie wordt verwerkt door de vijf gemeenten in een gezamenlijk concept kadernota Wmo-beleid.

Voorbereiding toekomst

Met de geleverde bouwstenen wordt de concept kadernota geschreven en de colleges wordt voorgesteld op 1 april vrij te geven voor inspraak en advies. Gedurende zes weken is er de mogelijkheid tot inspraak voor inwoners en stellen de Wmo-adviesraden hun adviezen op. De zienswijzen en adviezen worden verwerkt in de definitieve kadernota die  voor de zomer aan de gemeenteraden  wordt aangeboden ter besluitvorming. 

Nieuwe taken
Vanaf 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk & inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg, Werk (participatiewet) en uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) komen van het rijk naar de gemeente. De 5 gemeenten van de Bollenstreek werken gezamenlijk aan het inrichten van deze nieuwe taken. Uitgangspunt voor de gemeente is dat voor iedereen die dit nodig heeft passende hulp wordt geboden.