Datum: 28-11-2022 - 15:45
27
feb
'14

Bollen4 beraden zich op toekomst.

Tijdens de gelijktijdige raadsvergaderingen van de Bollen4 hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ingestemd met een verdere uitwerking van de strategische samenwerking. De gemeenteraad van Noordwijkerhout stemde tegen het voorliggende voorstel. De stuurgroep...

Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek beraadt zich over hoe nu verder te gaan.

Het voorstel kon in Hillegom en Teylingen op unanimiteit rekenen. In Lisse werd het voorstel door een ruime meerderheid aangenomen. De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met het voorstel. Enerzijds omdat het niet zou voldoen aan de opdracht die de raden de stuurgroep op 30 september 2013 meegaven, anderzijds vanwege inhoudelijke bezwaren waar het ging om de positie en bevoegdheden van een Bollenraad.

Moties
Hillegom vraagt in twee moties de tussentijdse rapportage in mei 2014 aan te leveren in plaats van voor de aankomende zomer. Daarbij vraagt zij de werkgroep van raadsleden die zich gaan bezighouden met de juridische contouren nog eens goed te kijken naar de verdeling van het aantal zetels in de Bollenstreekraad. Deze laatste motie werd ook aangenomen in Lisse. De raad van Noordwijkerhout geeft in een motie aan een beter overzicht te willen van wat bovenlokaal wordt en wat lokaal blijft en wat de financiële consequenties zijn. Zij realiseren zich dat het afgesproken tijdschema (besluitvorming voor de verkiezingen) niet gehaald zal worden. De stuurgroep Bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek bekijkt nu wat het effect is van deze moties op de strategische samenwerking van de Bollen4.

Raadsvoorstel

De gemeenteraden van de Bollen4 werd op 26 februari 2014 gevraagd  in te stemmen met het  verder  uitwerken van de strategische samenwerking. Zo wordt een werkgroep van raadsleden gevraagd de juridische contouren verder uit te werken. En voor 1 oktober 2014 moeten de financiële en juridische consequenties van de samenwerking uitgewerkt worden in een business case. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben hier op 26 februari 2014 mee ingestemd.

Strategische positie
De bollengemeenten hebben veel gezamenlijke belangen en ambities. Zij willen in regionaal verband met één mond spreken en een vuist kunnen maken, maar ook op vijf strategische domeinen meer met elkaar bereiken. Daartoe maakten zij begin 2013 36 strategische afspraken. Het voornemen was  bij de besluitvorming op 30 september 2013 deze afspraken onder regie te brengen van de Bollenstreekraad met een Gemeenschappelijke Regeling.