Datum: 28-11-2022 - 15:02
18
feb
'14

Bollen4 zet volgende stap.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen zetten een volgende stap in de versterking van hun strategische positie. De huidige raden markeren de afspraken van de afgelopen periode en geven de nieuwe raden een vertrekpunt om verder te gaan...

De juridische contouren van de Gemeenschappelijke Regeling worden verder uitgewerkt door een werkgroep van raadsleden. En voor 1 oktober 2014 moet een business case helderheid geven over de financiële en organisatorische aspecten van de samenwerking. Ook het tempo van het realiseren van de samenwerking op vijf beleidsterreinen maakt onderdeel uit van de business case. Dit is het besluit dat de stuurgroep Bestuurlijke Toekomst vraagt van de vier gemeenteraden in een gelijktijdige raadsvergadering op 26 februari.

Geen meerkosten
De opgave is niet om met de strategische samenwerking financieel voordeel te halen. Tenslotte moeten voor een betere strategische positie nieuwe taken worden uitgevoerd. Dat leidt tot meerkosten, maar deze meerkosten moeten volledig terugverdiend worden met het gezamenlijk organiseren en herschikken van operationele taken in de ruimste zin van het woord. Dit kan bijvoorbeeld door slimme bundeling van bedrijfsvoeringstaken (ICT, personeel, financiën, juridische zaken enzovoort). Daarnaast is de verwachting dat door de samenwerking meer kansen ontstaan om subsidies te krijgen. Dit moet ertoe leiden dat er geen meerkosten ontstaan en de samenwerking dus ‘budgettair neutraal’ verloopt.

Business case
Een business case moet de exacte mogelijkheden voor compensatie van structurele meerkosten eerst aantonen. Ook wordt in deze business case uitgewerkt wat het tempo van realisatie kan zijn. Deze business case moet uiterlijk 1 oktober voorgelegd worden aan de raden zodat definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. De afzonderlijke gemeenten komen voor de zomer met een concreet overzicht van welke taken en bevoegdheden bovenlokaal worden georganiseerd en welke lokaal blijven. Ook de gevolgen hiervan voor formatie en financiën worden in kaart gebracht, voor zowel de nieuwe organisatie als voor de vier gemeentelijke organisaties.

Tempo verschilt per domein

De impact, het resultaat en het tempo van de samenwerking mag per beleidsterrein verschillen. Bijvoorbeeld voor het sociale domein en voor economische zaken en toerisme is de noodzaak tot samenwerken groter dan voor de domeinen openbare orde en veiligheid, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Dit neemt niet weg dat alle bovenlokale besluitvorming in de vijf domeinen gebeurt in de nieuwe Bollenstreekraad.

Juridische contouren
De gemeenteraden vinden het belangrijk om zelf aan zet te blijven in deze strategische positie van de bollenstreek en daarmee haar controlerende en taakstellende bevoegdheden ook op regionaal niveau te kunnen behouden. De Gemeenschappelijke Regeling kent een algemeen bestuur bestaande uit een afvaardiging van raadsleden en een dagelijks bestuur bestaande uit wethouders per beleidsterrein, onder wisselend voorzitterschap van een burgemeester. Deze juridische contouren werken raadsleden nog verder uit. Op uiterlijk 1 oktober 2014 is hier een voorstel voor.

 

Positie bollengemeenten
De bollengemeenten hebben veel gezamenlijke belangen en ambities. Zij willen in regionaal verband met één mond spreken en een vuist kunnen maken. Door krachten ook daadwerkelijk te bundelen in een Gemeenschappelijke Regeling kunnen de vier gemeenten samen sterkere coalities vormen met andere steden en regio’s. Zo kunnen de gemeenten gezamenlijk deelnemen aan strategische overleggen over geld en opgaven waar de individuele gemeenten nu niet aan deel kunnen nemen. Alle 36 afspraken van het Valentijnsberaad moeten dan ook onder de regie van de Bollenstreekraad komen.

Bron tekst: Gemeenten Bollen4