Datum: 18-01-2022 - 16:58
07
feb
'14

D66 presenteert haar verkiezingsprogramma.

Ook D66 Noordwijkerhout heeft haar verkiezingsprogramma vastgesteld. Voor de komende vier jaar kunnen de kiezers weer op D66 rekenen als het gaat om constructieve en realistische politiek, gericht op het welzijn van Noordwijkerhout en haar inwoners. Op het gebied...

van economie wil D66 onder andere startende ondernemers steunen door een netwerk op te zetten waarbij kennis en ervaring van ervaren ondernemers voor hen toegankelijk wordt, maar ook door kennisoverdracht via voorlichtingsavonden. Extra aandacht voor het beroepsonderwijs op de basisscholen, en een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, moeten ervoor zorgen dat ondernemers ook in de toekomst kunnen beschikken over kundige medewerkers.

De komende jaren zal met name de overgang van zorgtaken voor ouderen en jeugd vanuit het rijk naar de gemeente centraal staan. Een overgang die vanuit het rijk gepaard gaat met een forse bezuiniging. D66 zet in op een duurzame zorg, waarbij mensen gestimuleerd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar waar de overheid garant blijft staan voor een goede invulling van de zorg voor hen die dat niet lukt. Bij het aangaan van contracten met zorginstellingen staat niet alleen kwaliteit centraal, maar ook een fatsoenlijke (cao-conforme) beloning voor de zorgverleners.

De afronding van Mossenest II en de bouw op de BAVO moet snel ter hand genomen worden. Woningbouw voor onze jongeren is essentieel om Noordwijkerhout ook voor hen een aantrekkelijke woonomgeving te laten blijven, maar ook om voldoende draagvlak te blijven houden voor een vitaal dorpscentrum. Het open landschap dient behouden te blijven.

D66 kiest nadrukkelijk voor een zelfstandig Noordwijkerhout, maar ook voor samenwerking waar dit kostenvoordelen oplevert of leidt tot een betere dienstverlening. Ook ten aanzien van een aantal strategische opgaven, zoals het herstellen van de economische kracht van onze regio en de ontsluitingsproblematiek, kan samenwerking alleen maar tot een beter resultaat voor Noordwijkerhout en haar burgers leiden. Daarbij is onontkoombaar dat samenwerken ook betekent dat je af en toe moet geven en niet alleen kan nemen.

D66 staat voor een prudent gedegen beleid, waarbij de lasten voor de burger alleen in het uiterste geval stijgen met meer dan de inflatie. Klik hier voor het volledige programma in PDF.
Klik hier voor de website van D66
.

Lijsttrekker Marcel Wiebes: “De kiezer weet denk ik wat ze aan ons hebben. Geen beloftes die we toch niet waar kunnen maken maar constructieve realistische politiek, gericht op het in stand houden van onze voorzieningen en de kwaliteit van onze woonomgeving. Een beleid waarbij burgers uitgedaagd worden zelf verantwoordelijkheid te nemen, maar waarbij de overheid garant staat voor een goed vangnet voor hen die dat niet kunnen.”