Datum: 19-04-2021 - 12:02
11
dec
'13

B&W wijst planschadeverzoek omwonende Victorschool/Puyckendam alsnog af.

De nieuwbouw(plannen) van de St. Victorschool/Puyckendam heeft in de afgelopen jaren tot veel reacties, bezwaren en aanpassingen van de plannen geleid. Er liep tot voor kort nog steeds een bezwaar, want één van de omwonende had een planschadeverzoek ingediend...

voor de geleden schade die de bewoner meende te hebben als gevolg van het bestemmingsplan Victor/Puyckendam. Het college van B&W heeft destijds aan 2 bureaus advies gevraagd in deze zaak, om tot een goed oordeel te komen. Het ene adviseerde geen planschade toe te kennen, de ander wel en daarop besloot het college om geen planschade toe te kennen.

Vervolgens diende de bewoner een bezwaar in bij de Commissie Bezwaarschriften. De Commissie Bezwaarschriften heeft onlangs advies aan het college uitgebracht. De commissie bezwaarschriften adviseert de het bestreden besluit te herroepen dan wel op draagkrachtiger wijze te motiveren waarom zij het rapport van Langhout & Wiarda en niet het rapport van SAOZ hebben gevolgd en daarbij zowel de opmerkingen van betrokkenen over vermeende onjuistheden in het rapport van Langhout & Wiarda als een nadere reactie van SAOZ te betrekken. Het college heeft in zijn vergadering van 9 december besloten alsnog geen planschade toe te kennen en het besluit te onderbouwen naar de bewoner toe.