Datum: 04-12-2021 - 23:28
16
okt
'13

Meevaller gemeentebegroting 2014 valt nog iets hoger uit!

In september dacht het college van B&W voor het jaar 2014, nog een éénmalige meevaller van € 517.000,- op de begroting te hebben. Na de doorberekening van de septembercirculaire 2013 en het afgesloten Herfstakkoord van het kabinet, laat de begroting van volgend jaar zelfs een nog...

positiever saldo zien. Er is nu een begrotingsoverschot van € 687.000,- te melden en ook de komende jaren tot 2017 laat een positiever beeld zien van de begroting. (zie lijst onder het nieuwsitem)

Het college gaat aan de gemeenteraad zoals al eerder voorstellen om een deel van het positieve saldo van 2014 ad € 122.000 te storten in de reserve Sociale voorzieningen. Dit bedrag komt overeen met het de lagere geraamde bijdrage aan de sociale voorziening en de per saldo lagere kosten van de ISD Bollenstreek.

 

Op basis van het voorzichtigheidsprincipe stelt het college de gemeenteraad voor om het resterende deel van het positieve saldo van 2014 ad € 565.000 te storten in de Algemene reserve. De komende jaren staat volgens het college de gemeente namelijk voor de zware opdracht om diverse plangebieden, denk aan bijvoorbeeld Centrum, De Zilk en BAVO-terrein, af te maken of te gaan ontwikkelen. Gelet op de onzekere economische tijd is het maar de vraag of dit budgettair neutraal kan verlopen.

In de tweede bestuursrapportage 2013 zal worden voorgesteld om per saldo € 639.000 aan de Algemene reserve te onttrekken voor grondexploitaties. Daarom stelt het college voor om vanuit het positieve begrotingssaldo 2014 € 565.000 weer toe te voegen aan de Algemene reserve.

Bij de bepaling van het tarief rioolheffing mag ook 50% van de veegkosten van de wegen, zijnde € 62.000, worden meegenomen. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2012 is besloten om deze kosten nog niet in 2013 toe te rekenen aan de rioolheffing, maar pas in 2015 (25%) en 2016 (50%). Gelet op de uitkomst van de meerjarenramingen 2015 en 2016 stelt het college van B&W voor om de veegkosten pas in 2017 toe te rekenen aan de rioolheffing. De gemeenteraad zal over de voorstellen binnenkort gaan beslissen.