Datum: 17-09-2021 - 09:35
12
sep
'13

Sluitende gemeentebegroting t/m 2016, met uitschieter voor 2014 van + € 517.000,-.

Het college van B&W heeft donderdag de begroting voor 2014 t/m 2017 van de gemeente Noordwijkerhout gepresenteerd, wethouder Knapp zette op deze middag het één en ander voor de pers uiteen. Het college verwacht t/m 2016 een positief resultaat op de begroting, maar 2017...

laat op dit moment nog een tekort van € 140.000 zien. De lokale belastingen zullen ondanks het overschot volgend jaar met 4% (2% inflatie en 2% coalitie-akkoord) omhoog gaan. Wat de lokale lasten in euro's voor u als burger gaan betekenen, kunt onderaan de pagina zien. Het college kiest er voor om de éénmalige grote meevaller voor 2014 van € 517.000, niet te gebruiken om de lasten voor de burger te verminderen, volgens het college zou dit er voor zorgen dat men het jaar daarop de belastingen weer extra moet verhogen. Daarin tegen zal de geplande doorberekening van de veegkosten in de rioleringsheffing nu pas in 2017 ingaan.

Op basis van het voorzichtigheidsprincipe wil het college de gemeenteraad voorstellen om van het positieve saldo van 2014 € 517.000, het bedrag van € 395.000 te storten in de reserve Bouwgrondexploitaties. De komende jaren staat de gemeente namelijk voor de zware opdracht om diverse plangebieden, denk aan bijvoorbeeld Centrum, De Zilk en het BAVO-terrein, af te maken of te gaan ontwikkelen. Gelet op de onzekere economische tijd is het maar de vraag of dit budgettair neutraal kan verlopen. Een buffer voor slechtere perioden is volgens het college dan ook niet misplaatst en hiermee wordt een eventuele belastingverhoging ter dekking van tekorten voorkomen.

Verder wordt door het college aan de gemeenteraad voorgesteld om het resterende deel van het positieve saldo van 2014 van € 122.000 te storten in de reserve Sociale voorzieningen. Dit bedrag komt overeen met het de lagere geraamde bijdrage aan de sociale voorziening en de per saldo lagere kosten van de ISD Bollenstreek.

Voor 2015 is er een overschot van € 47.000 en voor 2016 van € 64.000, maar dat kan in de komende jaren nog wel weer veranderen. De gemeenteraad gaat er nog wel een aantal keer over vergaderen en moet voor 15 november de begroting met eventuele aanpassingen goedkeuren.

De gemeente Noordwijkerhout lijkt zijn financiële zaakjes de komende jaren goed op orde te hebben. Men heeft zich zelfs al met € 265.000 in de begroting ingedekt tegen de mogelijke bezuinigingen van 6 miljard, die op Prinsjesdag door het kabinet Rutte over ons land worden uitgestrooid. Wat nog wel aan de horizon gloort zijn de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, waarbij de nieuwe gemeenteraad wellicht nog een ander plan in petto heeft voor Noordwijkerhout.