Datum: 17-05-2022 - 20:48
16
jul
'13

Ondanks voorbereidingsbesluit ontsluitingsweg Bavo, gaat de tijd dringen voor verenigingen.

Afgelopen week is er door de gemeente een voorbereidingsbesluit genomen betreffende de mogelijke aanleg van een ontsluitingsweg, voor een woningbouwlocatie op het voormalige Bavoterrein. De onderhandelingen tussen de gemeente en de grondeigenaren Parnassia Bavo Groep en Rivierduinen zijn nog steeds niet tot...

een goed einde gebracht. De aanlegkosten van de ontsluitingsweg blijven nog steeds het voornaamste struikelblok. Navraag bij de carnavalsvereniging De Keiebijters en de Kinderboerderij De Dierenhoeve leert dat deze verenigingen nog steeds in onzekerheid leven over hun toekomst.

De Keiebijters hebben nog steeds plannen om samen met verschillende andere verenigingen een nieuw verenigingsgebouw te realiseren bij het "Pesthuis". De tijd gaat nu toch wel dringen voor deze vereniging, want de huur van het huidige clubgebouw (CAT-gebouw) is per 1 januari 2015 opgezegd en dan staan de Keiebijters als er niets gebeurt na 48 jaar definitief op straat.

De gemeente heeft al eerder laten weten dat bij de nieuwbouwontwikkelingen van het Bavoterrein, er plaats moet zijn voor het verenigingsgebouw van o.a. De Keiebijters, de kinderboerderij De Dierenhoeve en een opgeknapte Engelse Tuin. Maar zo lang de partijen bij de onderhandelingen er niet uitkomen, gaat de tijd voor deze verenigingen toch wel erg dringen.

 

Voorbereidingsbesluit verbindingsweg Bavo-terrein
Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 juli 2013 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een deel van het bestemmingsplan Buitengebied.

In verband met de gewenste ontwikkeling voor een woningbouwlocatie op het voormalige Bavoterrein is het noodzakelijk dat, in verband met de ontsluiting van dit terrein, een verbindingsweg wordt gerealiseerd tussen de Langevelderweg en de Herenweg. Het voorbereidingsbesluit heeft als doel om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, die de gewenste ontwikkeling bemoeilijken.

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf woensdag 17 juli 2013 voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0576.VB20130006). Het voorbereidingsbesluit treedt in werking daags na publicatie.

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.