Datum: 03-08-2020 - 19:56
29
me
'13

Woningbouw Zeeburg weer uit het nieuwe bestemmingsplan geschrapt.

Onlangs werd er door de commissie R en W het huidige bestemmingsplan Zeeburg behandeld. Het nieuwe bestemmingsplan moest op één punt aangepast worden. Voor de locatie achterin Zeeburg van ongeveer 2 hectare grond, wat als enige van de wijk Zeeburg nog niet bebouwd is,....

werd een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee konden toekomstige nieuwbouwplannen, na toestemming van de Gemeente, worden gerealiseerd. Omwonenden maakten daar bezwaar tegen, klik hier.

Maar ook de Provincie Zuid-Holland kan daar niet mee instemmen, dit blijkt uit hun ingediende zienswijze. Op grond van artikel 2, lid 1 van de Verordening Ruimte 2012 moet een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, voorzien in een aantoonbare behoefte en gebaseerd zijn op een regionale visie. In de regio Holland Rijnland, waarvan Noordwijkerhout onderdeel uit maakt, wordt daarom gewerkt aan een regionale woonvisie.

Hierin zal (sub)regionale afstemming plaatsvinden van de geplande woningbouwontwikkelingen in de regio. Dit leidt er toe dat er op dit moment geen woningbouwmogelijkheden in het bestemmingsplan van Zeeburg worden opgenomen en wordt daarom de wijzigingsbevoegdheid weer uit het nieuwe bestemmingsplan geschrapt. Het nieuwe bestemmingsplan gaat nu uit van de bestaande planologische situatie ter plaatse, oftewel het daadwerkelijke gebruik wordt nu bestemd.

Gemeente Noordwijkerhout zal wel bij de regionale woonvisie de locatie Zeeburg als woningbouwontwikkeling opvoeren. Het college van B&W heeft in zijn vergadering van 28 mei besloten het gewijzigde bestemmingsplan Zeeburg voor te leggen aan de gemeenteraad.