Datum: 30-09-2023 - 04:44
13
dec
'12

Nieuwe maatregelen tegen geluidsoverlast Schiphol.

Aan de Alderstafel zijn afspraken gemaakt over nieuwe maatregelen tegen geluidsoverlast van Schiphol. In 2008 was al besloten tot hinderbeperking, maar een aantal maatregelen bleek niet uitvoerbaar. Daarom is met de luchtvaartsector een nieuw pakket van compenserende...

maatregelen afgesproken.

De Alderstafel is een overlegorgaan waarin bestuurders, bewoners en de luchtvaartsector vergaderen onder leiding van oud minister Hans Alders, om te komen tot een beperking van geluidhinder rond Schiphol. In 2008 was besloten tot een experiment met meer glijvluchten en een strikter gebruik van geluidpreferente banen, met als doel een substantiële vermindering van het aantal ernstig geluidgehinderden rond Schiphol.

Met name door dit preferentiestelsel is het aantal ernstig gehinderden afgenomen. De toegezegde glijvluchten blijken in de praktijk echter nauwelijks realiseerbaar, waardoor de luchtvaartsector zijn afspraken niet kon nakomen. De sector heeft daarom nu een pakket met compenserende maatregelen aangeboden aan de Alderstafel. Hierdoor wordt de in 2008 toegezegde afname van geluidhinder gemiddeld genomen bereikt, al treden er per regio wel verschillen op.
Consequenties voor de regio

Voor de regio Zuidwestelijk van Schiphol (Duin- en Bollenstreek en Leidse regio, tezamen  ‘Cluster ZW’) treden de grootste verschillen op in de Leidse regio. Daar wordt weliswaar geluidwinst geboekt, maar in mindere mate dan in het oorspronkelijke plan was beoogd.  Cluster ZW is daarom niet onverdeeld positief over het akkoord en zal opnieuw een onderzoeksvoorstel aan Schiphol doen voor hinderbeperkende maatregelen specifiek voor de Leidse regio.
Minder nachtvluchten

De gemeenten zijn wel positief over de toezegging van de luchtvaartsector om diverse maatregelen te gaan uitvoeren. Een belangrijke component in dit pakket is het verminderen van het aantal nachtvluchten met ongeveer tien procent. Nachtvluchten zorgen voor verstoring van slaap en daardoor voor veel hinder. Ook is afgesproken dat de sector toch zoveel als operationeel mogelijk is met glijvluchten werkt, met name in de late avond (22.30-23.00 uur), waardoor ook in die periode de geluidhinder zal afnemen. De nieuwe maatregelen worden gevolgd, zodat zichtbaar wordt of ze effectief zijn.

Tot slot is afgesproken dat er een tweede tranche komt van het ‘Leefbaarheidsfonds’, waaruit projecten worden gefinancierd ter compensatie van de geluidhinder. Op basis van de evaluatie van de eerste tranche worden nieuwe randvoorwaarden vastgesteld.
Meer informatie

De gemeenten Hillegom, Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen werken samen om het vliegtuiglawaai in de ZW-regio van Schiphol te verminderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de gezamenlijke gemeenten, Wethouder M. Vissers van Noordwijkerhout, tel. 0252- 343 737.