Datum: 21-03-2023 - 11:55
20
dec
'19

PvdA-fractie stelt vragen aan het college over: Erfgoedverordening Noordwijk 2019. (verslag raadsvergadering)

In de debatraad van 17 december jl. is gedebatteerd over het raadsvoorstel erfgoedverordening Noordwijk 2019. Aansluitend is dit voorstel -helaas direct- voor de besluitenraad geagendeerd en bij meerderheid aangenomen. Waardevolle panden kunnen vanaf nu alleen nog op basis van vrijwilligheid worden aangewezen tot gemeentelijk monument. Echter, één zeer belangrijke vraag is die avond niet gesteld...

Daarom stelt de PvdA deze vraag nu schriftelijk. Stel dat de eigenaar van een pand zijn monumentale dak wil voorleggen met zonnepanelen. Of hij/zij heeft behoefte aan een verbouwing die afbreuk doet aan het monumentale karakter van het pand. Dat zou voor zo’n eigenaar een reden kunnen zijn om aan de gemeente te vragen de monumentenstatus op te heffen.

De PvdA vreest dat bij afwijzing van dit verzoek deze eigenaar zich met succes bij de rechter zal kunnen beroepen op de nieuwe erfgoedverordening en benadrukken dat hij/zij recht heeft op gelijke behandeling.

Vragen:

Vraag 1.
Kunnen de eigenaren van de panden die op dit moment tot gemeentelijk monument zijn aangewezen zich beroepen op de nieuwe erfgoedverordening en verzoeken de monumentenstatus op te heffen?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson

Kort verslag raadsvergadering onderwerp: Erfgoedverordening 2019. (tekst gemeente Noordwijk)

Het raadsvoorstel Erfgoedverordening Noordwijk 2019 werd dinsdagavond behandeld tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. Uitgangspunt daarbij is dat het aanwijzen van een gebouw als monument alleen mogelijk is, wanneer de eigenaar daar expliciet mee instemt. Dit wijkt af van het huidige beleid, waarbij het college gebouwen mag aanwijzen die in haar ogen een monumentale status verdienen.

Het debat in de raad spitste zich dan ook toe op de vraag of het verstandig zou zijn om (elementen van) het oude beleid toch te handhaven. Onder andere zouden op die manier de erfgoedcommissies van Noordwijk en Noordwijkerhout een rol kunnen blijven spelen in de advisering over het monumentale erfgoed in de gemeente. Uiteindelijk besloot een meerderheid van de raad het raadsvoorstel te steunen en vrijwillige medewerking van eigenaren dus als basiscriterium te hanteren.