20
nov
'19

Fractie PvdA stuurt boze brief aan het college over 'Strijdig gebruik Leidsevaart 123'.

Op 2 oktober 2019 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk over 'Strijdig gebruik van Leidsevaart 123'. (Lees meer...voor de vragen) De PvdA-fractie heeft tot op heden nog geen antwoord gekregen van het college op deze vragen, terwijl het vastgelegde termijn van 30 dagen voor beantwoording inmiddels ruim is overschreden. Ondertussen heeft de PvdA vervolgvragen gesteld aan het college...

omdat de fractie tot hun verbazing in de gemeenteberichten heeft gelezen dat er intussen een tijdelijke vergunning is afgeven voor Leidsevaart 123. De PvdA-fractie is daar op zijn zachtst gezegd helemaal niet blij mee en dat kunt in de boze brief aan het college hieronder lezen.

Brief 20-11-2019: Geacht college,

Op 2 oktober jl. ontving u van de fractie van de PvdA schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Rvo over het strijdig gebruik van Leidsevaart 123 (zie hieronder). Op deze vragen hebben wij tot op heden geen antwoord ontvangen. De in het Rvo vastgelegde termijn van maximaal 30 dagen is inmiddels ruim overschreden.

Tot onze verbazing lazen wij in de gemeenteberichten van 19 november jl. dat het college op 13 november jl. een omgevingsvergunning heeft verstrekt voor het verlengen van de tijdelijke vergunning voor Leidsevaart 123. Wij vinden het uiterst onbehoorlijk dat het college heeft verzuimd tijdig antwoord te geven op onze schriftelijke vragen over Leidsevaart 123 maar wel in de tussentijd besluit tot verlenging van de tijdelijke vergunning.

Vervolgens vinden wij het ook onbehoorlijk dat het college ons niet direct op de hoogte heeft gebracht van het genomen besluit. Wij ontvangen graag per omgaande een verklaring van het college en zullen ons daarna bezinnen over de wijze waarop wij het college ter verantwoording zullen roepen.

Met gepaste groet,
Fractievoorzitter PvdA
Jan Janson

Fractie PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college over: Strijdig gebruik Leidsevaart 123. (2 oktober 2019)
Sinds 2015 is er in een bedrijfspand aan de Leidsevaart 123 in Noordwijkerhout een groothandel in boeken gevestigd. Dit gebruik is strijdig met het aldaar geldende bestemmingsplan. De toenmalig verantwoordelijk wethouder heeft op basis van zijn discretionaire bevoegdheid een gedoogvergunning afgegeven voor de periode 2015-2019.

Als voorwaarde werd er afgesproken dat binnen deze periode een alternatieve locatie zou worden gevonden zodat het strijdig gebruik beëindigd kan worden. Op dit moment maakt de groothandel in boeken nog altijd gebruik van deze locatie. Van derden hebben wij begrepen dat er bij de gemeente inmiddels een verzoek is ingediend om de gedoogperiode met vijf jaar te verlengen. Om bovenstaande reden heeft de PvdA een drietal vragen:

Vragen fractie PvdA:

1. Kan het college bevestigen dat er in 2015 voor bovengenoemd bedrijfspand met agrarische bestemming inderdaad een gedoogvergunning is afgegeven voor een periode van vijf jaar onder voorwaarde dat het strijdig gebruik binnen vijf jaar zou worden beëindigd?

2. Kan het college bevestigen dat de groothandel in boeken tot op de dag van vandaag gebruikmaakt van bovengenoemd bedrijfspand en dat zij verlenging van de gedoogvergunning met vijf jaar hebben aangevraagd?

3. Is het college voornemens deze aanvraag te honoreren? Zo ja, welke overwegingen doet u tot dit besluit komen? Zo nee, op welke termijn gaat u op bovengenoemde locatie handhavend optreden?

Namens de fractie van de PvdA,
Jan Janson