Datum: 03-06-2023 - 03:51
13
nov
'19

College informeert gemeenteraad over voortgang van 'Het Zilt'.

Vanuit de gemeenteraad wordt regelmatig gevraagd naar informatie vanuit het project Het Zilt in de kern De Zilk. In een brief aan de raad beschrijft het college van B&W van de gemeente Noordwijk de huidige stand van zaken van het bouwplan het Zilt, de actualiteiten en geven men inzicht in de planning. In de afgelopen maanden is met de ontwikkelaar (Van Rhijn Bouw) verder gewerkt aan de nieuwbouw Het Zilt in de kern de Zilk. De Raad van State...

heeft een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (1). Door dit besluit liggen in heel Nederland een groot aantal bouwprojecten stil. Voor het plangebied Het Zilt (uitwerkingsplan en bestemmingsplan) is op 9 juli 2018 een natuurvergunning
verleend. 

Nu er een onherroepelijke natuurvergunning ligt en ook het uitwerkingsplan in januari 2019 onherroepelijk werd, is stikstof voor de woningen en appartementen binnen het uitwerkingsplan geen probleem. Het is namelijk zo dat natuurvergunningen die definitief zijn en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten, geldig zijn en blijven.

Op het ontwerp bestemmingsplan kan naar aanleiding van de PAS-uitspraak niet zonder meer worden voortgeborduurd.

(1) De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 201 5 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk

Nieuwe berekeningen nodig voor woningen in deel bestemmingsplan
Voor de woningen en het appartementengebouw waarvoor nog een ontwerp bestemmingsplan in voorbereiding is, betekent de afschaffing van het Programma Aanpak Stikstof dat er een nieuwe berekening voor stikstofdepositie uitgevoerd moet worden. Uit deze berekening moet blijken wat het effect is. Het ontwerp bestemmingsplan kan pas in procedure worden gebracht als de berekeningen zijn gemaakt en beleid door de provincie is opgesteld. Naar verwachting is dat begin volgend jaar.

Fasering
Start verkoop volgende 22 eengezinswoningen. De eerste 34 woningen in Het Zilt worden nu gebouwd. De volgende fase bevat 2 appartementsgebouwen en 22 eengezinswoningen. Gezien de continuïteit in de bouwstroom is ingestemd met het in verkoop brengen van de 22 eengezinswoningen. Eind oktober start de verkoop van de volgende 22 eengezinswoningen. De toewijzing van deze woningen zal volgens loting plaatsvinden.

Start bouw appartementen 2 kwartaal 2020
Van Rhijn Bouw heeft frequent overleg met woningcorporatie Anthonius van Padua inzake de 20 sociale huurappartementen. Over het ontwerp, technische invulling en het programma van eisen. Medio november verwacht Van Rhijn Bouw dat het tot een overeenkomst komt. Architectenbureau Van Manen is door van Rhijn Bouw ingeschakeld om de beide appartementengebouwen te ontwerpen. Start bouw staat gepland voor 2e kwartaal 2020.

Planning
* Start bouw 22 eengezinswoningen en 12 2~1 kapwoningen > juli 2019
* Start verkoop 22 eengezinswoningen > 31 oktober 2019
* Ontwerp Bestemmingsplan in procedure > 1e kwartaal 2020
* Oplevering 1e 34 woningen > 1e kwartaal 2020
* Start bouw sociale huurappartementen (20) > 2 kwartaal 2020

Communicatie
Om geïnteresseerden te informeren hebben wij een nieuwsbrief Het Zilt. De ontwikkelaar zorgt bij actuele uitvoeringshandelingen voor verspreiding van informatie via een huis-aan-huis brief bij de aan het plangebied grenzende woningen. 

Burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk.

Foto Van Rhijn Bouw BV