Datum: 30-03-2023 - 06:01
07
nov
'19

College wil verzoek eenmalige subsidiebijdrage voor rijbak Boekhorstruiters honoreren.

Paardensportvereniging De Boekhorstruiters heeft een verzoek bij de gemeente Noordwijk ingediend voor een eenmalige bijdrage om haar accommodatie, achter in de Zeestraat op het terrein van Raamwerk, weer op orde te krijgen. Het college van B&W wil het verzoek van de vereniging honoreren, zodat zij kan uitgroeien tot een vitale vereniging die haar maatschappelijke functie naar behoren kan uitvoeren. Het college doet hiervoor een raadsvoorstel waarin het aan de...

gemeenteraad vraagt, om in te stemmen met een eenmalige bijdrage aan De Boekhorstruiters. Het raadsvoorstel komt aan de orde op de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2019.

Aanleiding
De in 1949 opgerichte Boekhorstruiters is met 165 leden de grootste paardrijvereniging in de regio. De accommodatie, volledig in eigendom van de vereniging, is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Om de paardensport nog te kunnen blijven beoefenen heeft de vereniging de achterstallige en onveilige rijbak onlangs, op laste van de paardensportbond (KNHS), met hoge urgentie moeten vervangen.

De vereniging heeft hiervoor al haar reserves moeten aanspreken, terwijl deze voornamelijk bestemd waren om de sterk verouderde clubaccommodatie te kunnen vervangen (die niet worden gesubsidieerd). Met de voorgestelde subsidiebijdrage voor de rijbak met toebehoren is het voortbestaan van de vereniging voor de komende jaren gegarandeerd.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
De gemeente draagt eenmalig bij in de rijbak met toebehoren. Om te borgen dat de paardsportvereniging deze accommodatie de komende jaren naar behoren gaat gebruiken, worden de volgende voorwaarden uitgewerkt in een convenant met de paardsportvereniging:
a. De rijvereniging organiseert maatschappelijke activiteiten voor de eigen vereniging;
b. De rijvereniging organiseert regionale en aansprekende wedstrijden i.s.m. de bond (KNHS)
c. De rijvereniging stelt de accommodatie proactief (en daar waar mogelijk op verzoek van de gemeente) open voor maatschappelijke activiteiten, niet zijnde de eigen verenigingsactiviteiten.
d. De rijvereniging stelt een meerjarenonderhoudsplan op voor de accommodatie.
e. De rijvereniging vervangt de clubaccommodatie binnen een jaar.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De kosten voor de rijbak en toebehoren kunnen worden gedekt uit het begrotingssaldo 2019. De najaarsnota biedt voldoende ruimte voor het dekken van deze uitgave.

Betrokken partijen/participatie
Met de Boekhorstruiters zijn diverse constructieve gesprekken gevoerd over de ontstane situatie en de toekomstplannen. De sportraad is akkoord met het voorstel. Belangrijkste argumenten daarvoor zijn de consistente wijze waarop sport in de gemeente wordt ondersteund en het gegeven dat de Boekhorstruiters akkoord kunnen gaan, waarmee zij weer positief naar de toekomst kijken. 

Ze stelt dat er geen sprake is van onevenredige investeringen en dat op dit voorstel maatwerk van toepassing is. Deze bijdrage werkt naar mening van de sportraad geen precedentwerking in de hand voor andere (sport)verenigingen. Met de paardensportbond KNHS heeft overleg plaatsgevonden over verschillen tussen maneges en paardrijverenigingen en de potentiële groei van de vereniging.

Foto BON.