Datum: 02-10-2023 - 17:49
07
nov
'19

De Zanderij zorgt voor nieuwe komgrens en de verbindingsweg krijgt geen drempels, wel een radar.

Door de aanleg van de rondweg Bavo (de Zanderij) tussen de Herenweg en de Langevelderweg in Noordwijkerhout, is het mogelijk om zonder een bebouwde komgrens te passeren de bebouwde kom binnen te komen of te verlaten. Omdat binnen en buiten de bebouwde kom andere verkeersregels gelden, kan dit tot onduidelijke en verkeersgevaarlijke situaties leiden. Ook voldoet de grens van de bebouwde kom niet meer aan de....

wettelijke voorschriften (Wegenverkeerswet). Aanpassen van de bebouwde kom is daarom noodzakelijk. Het wijzigen van de bebouwde komgrenzen is een bevoegdheid van de raad.

In een voorstel van het college aan de raad wordt aan hen gevraagd (19 november raadsvergadering) akkoord te gaan met de wijziging van de grens van de bebouwde kom. Door de voorgestelde wijziging van de bebouwde komgrens ontstaat er een logische en aaneen gesloten bebouwde kom. Ook wordt door de aanpassingen van bebouwde kom weer voldaan aan de wettelijke eisen en kunnen er geen verkeersonveilige situaties meer ontstaan..

De huidige bebouwde kom grens in Noordwijkerhout op de Langevelderweg ter hoogte van de Troelstralaan wordt op geheven. Op de Langevelderweg nabij de Boekhorsterweg en op de Boekhorsterweg worden nieuwe bebouwde komgrenzen ingesteld. Om de nieuwe bebouwde komgrenzen aan te duiden worden er (verkeers)borden langs de weg geplaatst. Ter hoogte van de komgrens op de Langevelderweg wordt ook een plateau aangelegd om de komgrens te benadrukken.

Om de bebouwde komgrenzen aan te passen is het (ver)plaatsen van enkele verkeersborden noodzakelijk. Op de Langevelderweg moet een plateau worden aangelegd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn beperkt en worden betaald uit de lopende budgetten.

Tijdelijke drempels de Zanderij:
In de vergadering van de gemeenteraad op 18 juni 2019 heeft wethouder de Jong toegezegd aan de raad dat gekeken wordt of er mobiele drempels op de rondweg Bavo (de Zanderij) kunnen worden aangebracht. In de afsprakenlijst van deze vergadering is deze toezegging abusievelijk aan wethouder Ter Hark toegedeeld.

In de schriftelijke beantwoording van de vragen van de PvdA heeft het college al eerder aangegeven dat het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, zoals (mobiele) drempels, niet overeenkomt met het doel van de weg en wellicht averechts kunnen werken.

Tijdelijke drempels, zoals opvouwbare, verplaatsbare drempels, voldoen niet aan de (landelijke) voorschriften zoals die van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) waardoor, als een dergelijke drempel mede oorzaak is van ongevallen, de gemeente mede aansprakelijk kan zijn.

Ook zijn deze drempels niet bedoeld voor gebiedsontsluitingswegen waardoor de gemeente mogelijk ook aansprakelijk kan worden gesteld in geval van ongevallen en/of schades. Met name voor motoren en andere tweewielige (motor)voertuigen zijn dergelijke drempels gevaarlijk.

Een CROW-drempel aanbrengen is wel mogelijk maar de kosten hiervoor zijn relatief hoog. Ook zijn deze drempels niet te verwijderen zonder het wegdek te beschadigen. Het aanbrengen van mobiele drempels op de rondweg Bavo (de Zanderij) is onder meer vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet mogelijk; aldus het college.

Het college is van plan te onderzoeken in hoeverre er op de Zanderij te hard gereden wordt. Daarvoor wordt binnenkort een radar langs de weg geplaatst.

Foto Google boven huidige komgrens > Foto BON onder De Zanderij.