Datum: 25-09-2023 - 02:53
24
okt
'19

College beantwoordt schriftelijke vragen PvdA-fractie over: Verkeersveiligheid verbindingsweg Herenweg-Langevelderweg.

Op 25 juli is de nieuwe verbindingsweg tussen Herenweg en Langevelderweg (de Zanderij) geopend. Op 19 augustus heeft de fractie van de PvdA het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de nieuwe verbindingsweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg in Noordwijkerhout. De vragen hebben betrekking op fietsers....

die oneigenlijk gebruik maken van de weg. Zoals in de aanleiding van de vragen ook al is aangegeven kan het fietspad langs deze weg (nog) niet worden aangelegd omdat daarvoor onvoldoende ruimte is. Om ruimte voor het fietspad te maken zijn enkele aanpassingen aan het sportpark 'De Boekhorst" noodzakelijk en volgens de huidige planning zijn deze niet eerder dan 2021 klaar omdat het sportpark in het sportseizoen open moet blijven.

Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de planning van de werkzaamheden op het sportpark kan worden bekort zodat het fietspad eind 2020 kan worden aangelegd. Onder meer vanwege de verkeersveiligheid zijn fietsers op deze weg niet gewenst en zijn er verboden voor voetgangers en fietsers ingesteld. 

Onder meer om te voorkomen dat er voor de aanleg van de nieuwe woonwijk "In den Houte (Bavo)" bouwverkeer door het dorp moet rijden, is ervoor gekozen om de weg alvast zonder het fietspad open te stellen. Fietsers kunnen gebruik maken van de fietspaden langs de Langevelderweg en de Herenweg.

Om van de Herenweg op de Langevelderweg te kunnen komen kan een fietser onder meer gebruik maken van de straten in de wijk "de Boekhorst". T.o.v. de oude door fietsers gebruikte wandelroute langs het sportpark is dit slechts een beperkte omweg.

Door de fractie van de PvdA zijn de volgende vier vragen gesteld en beantwoordt door het college van de gemeente Noordwijk:

Vraag 1.
Is inmiddels onderzocht of verkeersremmende maatregelen mogelijk zijn? Zo ja, wanneer worden deze aangebracht? Zo nee, om welke reden is het niet mogelijk?

Antwoord:
De nieuwe verbindingsweg is een gebiedsontsluitingsweg en bedoeld om het doorgaande verkeer buiten het dorp om af te wikkelen zonder dat dit door het dorp rijdt en daar overlast en gevaarlijke situaties veroorzaakt. Het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen nodigt minder uit om deze weg te gebruiken waardoor er mogelijk meer verkeer door het dorp gaat.

Daarnaast kunnen verkeersremmende maatregelen ook averechts werken omdat ze onvoldoende effect hebben op de snelheid van het verkeer en wel tot irritaties leiden bij automobilisten.

Vraag 2.
Wordt er gehandhaafd op oneigenlijk gebruik van deze weg? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De politie heeft een beperkte handhavingscapaciteit. Beschikbare handhavingscapaciteit wordt door de politie vooral ingezet op locaties die al aantoonbaar gevaarlijk zijn waarbij de mate van gevaar de prioriteit bepaald. In de regio zijn er locaties
die gevaarlijker zijn en waar de capaciteit van de politie eerder wordt ingezet. Handhavers van de gemeente hebben slechts een beperkte bevoegdheid en capaciteit om handhavend op te treden. 

Daar waar mogelijk kan de gemeente enerzijds proberen om handhavend op te (laten) treden maar anderzijds neemt langzaam verkeer dat de inrijverboden negeert bewust een risico. Daar langzaam verkeersdeelnemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om veilig en verstandig aan het verkeer deel te nemen. Eventueel kan de gemeente op deze locatie daar fietsers nog op attenderen en een alternatieve route bewegwijzeren.

Vraag 3.
Wat is de reden dat er nog geen rijbaanverlichting is aangebracht?

Antwoord:
De lichtmasten zijn besteld en een gespecialiseerd bedrijf heeft opdracht om de lichtmasten zo spoedig mogelijk te plaatsen. Zodra het mogelijk is wordt de verlichting aangebracht.

Vraag 4. Is het mogelijk deze rijbaanverlichting alsnog op korte termijn aan te brengen?

Antwoord: Zie vraag 3.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

Foto BON.