Datum: 30-09-2023 - 05:48
10
okt
'19

College doet raadsvoorstel voor nieuw gemeentewapen Noordwijk. (foto)

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft een raadsvoorstel toegezonden naar de gemeenteraad, hierin vraagt het college de raad om in te stemmen met het voorstel voor een nieuw gemeentewapen Noordwijk. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe huisstijl én een nieuw gemeentewapen. Onlangs is het nieuwe logo, onderdeel van de nieuwe huisstijl, onthuld. De beurt is nu aan het nieuwe gemeentewapen. De Hoge Raad van Adel heeft een tweetal ontwerpen gemaakt...

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad een keuze te maken tussen beide ontwerpen. Het college doet het voorstel aan de raad om te kiezen voor ontwerp twee (zie foto onderaan de pagina), zijnde een zwarte leeuw op een zilveren schild en een kroon van drie bladeren en twee parels.  Het besluit zal door de gemeenteraad genomen worden op de gemeenteraadsvergadering van 19 november. Vervolgens zal de Kroon worden verzocht voor de toekenning van dit wapen een Koninklijk Besluit te nemen. 

Aanleiding
Er bestaat geen wettelijke verplichting tot het aanvragen c.q. voeren van een wapen, maar een besluit om hiervan af te zien wordt vrijwel nooit genomen. De praktijk van de vele herindelingen van de laatste decennia leert dat het bezit van een officieel door de Kroon verleend wapen door de nieuwe gemeenten algemeen op prijs wordt gesteld.

De Hoge Raad van Adel heeft twee ontwerpen opgesteld. Hierover dient de gemeenteraad een besluit te nemen en de Hoge Raad van Adel te verzoeken het gekozen ontwerpen uit te werken in een afbeelding ten behoeve van de officiële aanvraag van het gemeentewapen aan Z.M. de Koning.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Een officieel gemeentewapen voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)
De Hoge Raad van Adel heeft op 9 mei jl. een advies uitgebracht waarbij twee ontwerpen (zie foto onderaan de pagina) voor een nieuw wapen zijn voorgelegd.

* Het eerste ontwerp combineert de wapens van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in een gedeeld schild. De zwarte leeuw van Noordwijk is in dit ontwerp omgewend en beantwoordt zo aan het heraldische hoffelijkheidsprincipe (‘courtoisie’). Volgens dit principe worden figuren, die in een alliantiewapen worden gecombineerd, uit hoffelijkheid naar elkaar toegewend afgebeeld. De leeuw links is een in zilver omgewende leeuw van sabel. De leeuw rechts is goud in azuur.

* Het tweede ontwerp grijpt terug op het oude gemeenschappelijke wapen van de beide heerlijkheden Noordwijk en Noordwijkerhout, namelijk de zwarte leeuw op een zilveren schild. Aan elk van beide wapens kan, indien gewenst, een kroon van drie bladeren en twee parels worden toegevoegd. De Hoge Raad van Adel geeft daarbij aan dat het aanvragen van een kroon zeer gebruikelijk is. De gemeente Noordwijkerhout heeft in 1976 de kroon officieel aangevraagd. De gemeente Noordwijk (oud) had dit niet, hetgeen zeer ongebruikelijk is.

In het advies van de Hoge Raad van Adel beperkten de ontwerpen zich tot het schild, terwijl een kroon zoals gezegd zeer gebruikelijk is. De Hoge Raad van Adel heeft na telefonisch contact op 2 september 2019 schetsen aangeleverd waaraan de kroon is toegevoegd. Dit geeft een duidelijker beeld van het gehele wapen.

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders zijn de ontwerpen voorgelegd aan de drie historische verenigingen in Noordwijk (GON uit Noordwijk, NoVaTo uit Noordwijkerhout en Oud De Zilck uit De Zilk met het verzoek zich over de ontwerpen uit te spreken. Hierop is door de drie verenigingen gereageerd. De reacties laten een verdeeld beeld zien.

In de wetenschap dat de Hoge Raad van Adel de ontwerpen heeft gemaakt met een grote kennis van heraldiek en met in gedachten de toelichting van de Hoge Raad van Adel bij beide ontwerpen wordt voorgesteld te kiezen voor ontwerp 2 (inclusief kroon) om de volgende redenen:
* Ontwerp 2 is voorzien van één leeuw, dat duidt op het feit dat we samen één gemeente vormen; de leeuwen in ontwerp 1 kunnen in plaats van hoffelijk naar elkaar (zoals bedoeld is) ook als in gevecht met elkaar worden gezien.
* Ontwerp 2 is een combinatie van beide oude wapens: qua kleurstelling is het gelijk aan het wapen van de oude gemeente Noordwijk, maar de leeuw lijkt meer op de leeuw uit het wapen van Noordwijkerhout. Daarbij is de kroon een toevoeging die
Noordwijkerhout al kende

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De kosten voor het ontwerpen van het wapen bedragen tussen de € 750,- en € 1000,-. Het aanbrengen van het nieuwe wapen op de ambtsketen, bodekleding en stempels te gebruiken op officiële documenten, zijn vervolgkosten. Deze kosten zijn p.m. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van het frictiekostenbudget.

Betrokken partijen/participatie
De ontwerpen zijn gemaakt door de Hoge Raad van Adel. Het college heeft de ontwerpen voorgelegd aan de historische genootschappen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk met het verzoek zich uit te spreken over de ontwerpen. Vanuit GON (Noordwijk), NoVaTo (Noordwijkerhout), en Genootschap Oud De Zilck (De Zilk) is een reactie ontvangen. Deze zijn bij dit voorstel gevoegd.

Verdere procedure
Na het besluit zal een verzoek uitgaan naar de Hoge Raad van Adel om het ontwerp uit te werken in een afbeelding. Deze kan worden gebruikt voor de officiële aanvraag die moet worden gedaan aan Z.M. de Koning.

Bijlage(n)
1. Advies van de Hoge Raad van Adel van 9 mei 2019
2. Schetsen van de wapens van de oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
3. Reactie van de historische verenigingen

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Noordwijk